Ballina BreadCrumbTrailer Sekretar i Përgjithshëm BreadCrumbTrailer Zyrat BreadCrumbTrailer Zyra për Planifikim...

Zyra për Planifikim Strategjik (ZPS)

1.    Zyra për Planifikim Strategjik, i përgjigjet direkt Kryeministrit, ndërsa për çështje administrative Sekretarit të Përgjithshëm të ZKM/së dhe ka detyrat e përgjegjësitë si në vijim: 1.1. Mbështetë Kryeministrin që të sigurohet që të gjitha Ministritë të veprojnë në pajtim me politikat strategjike qeveritare;
1.2. Ofron këshilla për Kryeministrin dhe Qeverinë, për identifikimin dhe shqyrtimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë;

1.3. Ofron këshilla për Kryeministrin lidhur me çështje të rëndësishme të politikave të cilat parashtrohen për miratim në mbledhjen e Qeverisë dhe që ndërlidhen drejtpërdrejt me prioritetet Qeveritare;

1.4. Kujdeset që dokumentet strategjike dhe planifikuese të zhvilluara nga Qeveria të jenë në pajtim me prioritete e përgjithshme të Qeverisë, përfshirë edhe obligimet që dalin nga procesi i integrimit evropian dhe obligimet tjera ndërkombëtare, si dhe siguron konsistencën mes tyre;

1.5. Koordinon dhe udhëheqë procesin e zhvillimit të strategjisë kombëtare për zhvillim e cila është iniciuar nga Kryeministri dhe Qeveria e Kosovës më 3 qershor 2015. Kjo strategji ka për qëllim prodhimin e një plani që do të ketë përkrahjen e gjerë të palëve të interesit dhe i cili do të jetë një udhërrëfyes konsensual për zhvillimin e ekonomisë Kosovare. Për më shumë informata lidhur me procesin e përgatitjes së Strategjisë kombëtare për zhvillim, ju lutem vizitoni www.plan-rks.org

1.6 Siguron që dokumentet strategjike dhe planifikuese janë hartuar në pajtim me standardet dhe procedurat e përcaktuara nga Qeveria;

1.7. Përfaqëson Zyrën e Kryeministrit në proceset kryesore planifikuese të Qeverisë, dhe në veçanti siguron që prioritetet qeveritare të pasqyrohen në dokumente planifikuese afatshkurtra e afatmesme dhe në planifikimin buxhetor të Qeverisë;

1.8. Këshillon Kryeministrin lidhur me rekomandimet që vijnë si pjesë e koncept - dokumenteve të cilat dorëzohen për shqyrtim në Mbledhjen e Qeverisë dhe që ndërlidhen drejtpërdrejt me prioritetet qeveritare;

1.9. Jep kontribut për Planin dhe Raportin Vjetor të Qeverisë nga pikëpamja strategjike;

1.10. Kryen analiza të politikave për probleme ndër-sektoriale, të cilat janë njëkohësisht prioritete qeveritare;

1.11. Ndihmon ministritë në themelimin dhe funksionalizimin e strukturave dhe mekanizmave përkatëse për koordinimin e politikave, si dhe iu ofron atyre përkrahje në kryerjen e funksioneve të tyre;

1.12. Sipas kërkesës së Kryeministrit jep këshilla ad hoc mbi çështje strategjike të politikave;

1.13. Bashkëpunon me Ministrinë e Financave për rishikimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH-it), si dhe përgatitjen e udhëzimeve më të hollësishme për përgatitjen e strategjive sektoriale të KASH-it;

1.14. Identifikon çështje të reja dhe të rëndësishme të politikave strategjike për analizë.

2. ZPS kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri.

3. Numri i të punësuarve në Zyrën për Planifikim Strategjik është 5 (pesë) nëpunës civilë si në vijim:

3.1. Drejtor i Zyrës për Planifikim Strategjik;

3.2. 2 (dy) Zyrtarë të Lartë për Planifikim Strategjik;

3.3. 2 (dy) Zyrtarë të Lartë për Planifikim të Politikave.

PERSONELI

Aktualisht Zyra për Planifikim Strategjik përbëhet nga një personal prej 5 zyrtarësh. Personeli i Zyrës për Planifikim Strategjik ka përgatitje pasuniversitare dhe përvojë të theksuar pune brenda dhe jashtë institucioneve shtetërore. 

Vedat Sagonjeva
u.d.  Drejtor
Zyra për Planifikim Strategjik
Tel: 038 200 14 673

Adnan Ahmeti
Zyrtar i Lartë për Planifikim Strategjik
E-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 108

Venhar Nushi

Zyrtar i Lartë për Planifikim të Politikave
E-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 532

Ibadete Mehmeti
Zyrtare e Lartë për Planifikim Strategjik
E-mail:[email protected]
Tel: 038 200 14 109

Vera Rexhepi
Konsulente për Analizë të Politikave
E-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 054

Prapa

Agjenda ditore

19 shkurt 2018

 1.Kryeministri Ramush Haradinaj pret në takim Bruno Questel, përfaqësues zyrtar i Presidentit të Francës, Emmanuel Macron.

VENDI: Ndërtesa e Qeverisë
KOHA: 11:00 (VETËM PAMJE)

2. Kryeministri Ramush Haradinaj pret senatorin amerikan Ron Johnson.

VENDI: Ndërtesa e Qeverisë
KOHA: 16:45 (VETËM PAMJE)

Shkruaj Kryeministrit

KOSOVO IN UNESCO