Ballina BreadCrumbTrailer Sekretar i Përgjithshëm BreadCrumbTrailer Zyrat BreadCrumbTrailer Njësia për Auditim...

Njësia për Auditim të Brendshëm

Detyrat e Njësisë së Auditimit të Brendshëm në ZKM ushtrohen nga Drejtori i Njësisë së Auditimit të Brendshëm, në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-128 për auditimin e brendshëm (Gazeta Zyrtare, nr. 59 / 29 tetor 2009).

Prapa

KOSOVO IN UNESCO