Naslovna BreadCrumbTrailer Generalni sekretar BreadCrumbTrailer Kancelarija Generalnog...

Generalni sekretar Kancelarije premijera

1. Generalni sekretar Kancelarije premijera je najviše rangirani civilni službenik u Vladi Republike Kosovo i administrativni je rukovodilac Kancelarija premijera i podnosi izveštaje direktno premijeru.

2. Generalni sekretar Kancelarije premijera rukovodi odgovarajućim jedinicama i kancelarijama Kancelarije premijera, u skladu sa Zakonom br. 03/L-189 o državnoj upravi Republike Kosovo, Zakonom br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosovo, Poslovnikom o radu Vlade br. 09/2011, kao i drugim pravnim aktima i propisima koji se odnose na generalnog sekretara.

3. Generalni sekretar Kancelarije premijera

3.1. savetuje premijera o politikama Kancelarije premijera

3.2. stvara mogućnosti da odluke, politike i druge mere Kancelarije premijera budu efikasne i efektivne;


3.3 upravlja civilnim službenicima i nameštenicima Kancelarije premijera;

3.4. upravlja finansijama i drugim resursima Kancelarije premijera,

3.5  upravlja protokom informacija Kancelarije premijera;

3.6 predsedava Savetom generalnih sekretara ministarstva;

3.7. koordinira rad sa generalnim sekretarima ministarstava zarad primene zakona i sprovodjenja politika koje je utvrdila Vlada;

3.8. koordinira rad Kancelarije premijera sa Skupštinom i Predsedništvom i drugim organima državne uprave ;


2. U sklopu Kancelarije generalnog sekretara rade


2.1 .šef Kancelarije i
2.2. menadžer Kancelarije.

1. Službenici na sledećim položajima odgovaraju direktno generalnom sekretaru:

1.1 .Koordinator za evropske integracije u Kancelariji premijera;

1.2 Viši službenik za.

Arhiv Vlade Republike Kosovo

1. Arhiv Vlade Republike Kosovo čuva i vrši sistematizaciju svih zvaničnih dokumenata premijera, zamenika premijera, generalnog sekretara KP i svih relevantnih  jedinica KP i drugih dokumenata koja se donose na sastancima Vlade Republike Kosova, u skladu sa pravilima i procedurama propisanim u odgovarajućim zakonima o arhiviranju.

2. Arhiva Vlade Republike Kosova koordinira rad na arhiviranju i sistematizaciji materijala sa sednica Vlade sa Koordinacionim sekretarijatom Vlade .

3. Zaposleni u arhivuVlade Republike Kosova su:


3.1. Rukovodilac arhiva;

3.2. Viši službenik arhivar;

3.3. Arhivar.  

Tel : 038 201 14 635

Natrag

KOSOVO IN UNESCO