Naslovna BreadCrumbTrailer Kadrovski fond

Šema Kadrovskog fonda

Šema Kadrovskog fonda osnivana je Odlukom Vlade Republike Kosova u cilju sticanja, održavanja i razvijanja iskustva, kvalifikacija i umešnosti na strateškim  pozicijama vladinih resora.  Ova šema omogucice konkurente isplate u odnosu na privatni sektor i medjunarodne organizacije za odredjen broj položaja u Civilnoj službi koji su  od prioritenog i strateškog znacaja za Vladu. Kadrovski fond, pre svega ima za cilj da podrži postojece pozicije u Civilnoj službi koje se  sada finansiraju iz državnog budžeta, kao deo aktuelnog ovlašcenog osoblja ministarstava i ujedno ima za cilj dovodjenje novih kavalifikovanih i iskusnih kadrova.

Prioritetne oblasti  za Vladu Kosova, za koje minsitarstva mogu tražiti podršku od Kadrovskog fonda su sledece:


 • Razvoj politika u glavnim oblastima utvrdjenih prioritetima Vlade;
 • Ispunjavanje zahteva koji su vezani  za odnose  Kosova sa medjunarodnim organizacijama, narocito sa medjunarodnim finnasijskim organizacijama.
 • evropske integracije i ispunjavnaj medjuanrodnih standarda u odgovarajucim oblastima


Da bi bili ukljuceni u Šemi kadrovskog fonda, kandidati, pored ostalog treba da poseduju:

 • Visoke univerzitetske kvalifikacije  i razvijene strucne sposobnosti;
 • Izrazito iskustvo u glavnim oblastima vladinih resora;
 • spsobnost, ekspertizu i zatraženo iskustvo i od privatnog sektora i medjunarodnih organizacija;


Šema Kadrovskog fonda primenice se na osnovu pravilnika usvojenog od strane Komisije Kadrovskog fonda. Komisija Kadrovskog fonda je medjuministarska komisija kojom upravlja Zamenik Premijera i koja je dužna da nadgleda  sprovodjenje Šeme Kadrovskog fonda. Pravilnik o funkcionisanju kadrovskog fonda predvidja:

 • kriterijume za klasifikaciju položaja  za Kadrovski fond;
 • kriterijume i procedure za izbor kandidata, ukljucujuci pravila za utvrdjivanje isplate;
 • procenu o ispunjavanju radnih zadataka koja ce se koristit za definisanje radnih ciljeva i zadataka na položajima u Kadrovskom fondu i za procenu pojedinacnog rada svakog clana izabranog osoblja Kadrovskog fonda u odosu na ove ciljeve i standarde.


Pravilnikom se utvrdjuje i rukovodeca struktura Kadrovskog fona, koja obuhvaca:

 • Komisiju Kadrovskog fonda  koja ce nadgledati Šemu i vodice racuna  da ova Šema doprinosi ispunjavannu vladinih prioriteta; 
 • Jedinicu Kadrovskog fonda u okviru Kancelarije Premijera koja ce upravljati Šemom Kadrovskog fonda. Jedinicom rukovodi menadžer uz ostalu potrebnu podršku od strane Kancelarije Premijera; 
 • Jedan ili više centralnih panela za procenu koji ce odluciti o tome da li kandidati ispunjavaju kriterijume da bi bili ukljuceni u Kadrovskom fondu . 


O svakoj dodatnoj informaciji u vezi sa Šemom Kadrovskog fonda, molimo da kontaktirate  Jedinicu Kadrovskog fonda pri Kancelariji Premijera.

Kontakt:

Jedinica Kadrovskog fonda
Kancelarija Premijera, Vlada Republike Kosovo;
Tel: +381 38 201 14934; Email: [email protected];
Adresa: Zgrada Vlade  Sprat:  IV, kancelarija : br. 400;
Ul. Majke Tereze.b.b., 10 000 Priština  - Kosovo              

Natrag

KOSOVO IN UNESCO