Naslovna BreadCrumbTrailer Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

Sve strateške dokumente, koji su postavljeni na internet stranici, je usvojila Vlada Kosova. Kriteriji i metodologija izrade strateških dokumenata su uspostavljeni Administrativnim uputstvom 02/2012 za procedure, kriterijume i metodologiju strateških dokumenata i planova za njihovo sprovodenje.

Prirucnik za izradu sektornih strategija služi kao sredstvo koje može pomoci u izradi strateških sektornih dokumenata.

Kancelarija za strateško planiranje se stara da su strateški i planirajuci dokumenti koje sastavi Vlada u saglasnosti sa opštim vladinim prioritetima, ukljucujuci i obaveze koje proisticu iz procesa evropskih integracija i drugih medunarodnih obaveza, te obezbeduje usaglašenost medu istima.

Kancelarija za strateško planiranje shodno Administrativnom uputstvu 02/2012 razmatra predloge za izradu strateških dokumenata i priprema Godišnji plan strateških dokumenata za 2018, koji Vlada Kosova usvaja kao deo plana rada Vlade.

U okviru izgradnje integrisanog sistema planiranja, Vlada Republike Kosova na 06.03.2015  odobrila Strategija za poboljšanje planiranja i koordinacije politika na Kosovu 2016-2018 (integrisani sistem planiranja).

Ispod možete pronaci listu opštih strateških dokumenata i strategija prikazanih prema institucijama:
 

Dnevni agenda

21 februar 2018

1.Premijer Ramush Haradinaj učestvuje na seminaru: “Posvečenost politika  i uključenje zajednica Roma i Aškalija u Kosovsko društvo ”.

MESTO: Zgrada Vlada (sala P38)
VREME: 09:00

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO