Naslovna BreadCrumbTrailer Generalni sekretar

Fitim Krasniqi Fitim Krasniqi Generalni sekretar

Generalni sekretar Kancelarije premijera je najviše rangirani civilni službenik u Vladi Republike Kosovo i administrativni je rukovodilac Kancelarija premijera i podnosi izveštaje direktno premijeru.

Generalni sekretar Kancelarije premijera

•    savetuje premijera o politikama Kancelarije premijera;
•    stvara mogućnosti da odluke, politike i druge mere Kancelarije premijera budu efikasne i efektivne;
•    osigurava redovno praćenje merakoje Kancelarija premijera sprovodi i preduzima korektivne mere u slučaju prepreka
•    rukovodi civilnim službenicima i drugim zaposlenim u Kancelariji premijera;
•    upravlja finansijama i drugim resursima Kancelarije Premijera;
•    upravlja protokom informacija u Kancelariji premijera;
•    na redovnoj osnovi sarađuje i koordiniše rad sa sekretarima drugih ministarstava;
•    koordinira odnos Kancelarije premijera sa ostalim podređenim organima uprave.

Delatnost Generalnog sekretara Kancelarije premijera  je određena  na osnovu Zakona br. 03/L-189 o državnoj upravi Republike Kosovo, Poslovniku o radu Vlade 09/2011, Uredbe br. 02/2011 dopunjene i izmenjene Uredbom 07/2011 o administrativnim oblastima odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstva, Uredbe br. 2001/19 o izvršnom ogranku, i drugih pravnih akata i propisa koji se odnose na generalne sekretare.

Generalni sekretar Kancelarije premijera obezbeđuje da se sve aktivnosti Vlade obavljaju u potpunom skladu sa Poslovnikom o radu Vlade.

Generalni sekretar ne prima uputstva ni od koje vlade, organizacije, institucije ili lica, osim onih koji imaju autoritet u njegovom/njenom  ministarstvu;


Generalni sekretar je, takođe, odgovoran za to

•    da zapošljavanje u Kancelariji premijera mora biti u skladu sa principima zasluga, profesionalne kompententnosti, pravičnosti, jednakih mogućnosti, nediskriminacije i jednake zastupljenosti, na osnovu javnog konkursa i nakon provere radne sposobnosti kandidata.
da obezbedi da se zapošljavanje, organizovanje, unapredjivanje i upravljanje civilnim službenicima u Kancelariji premijera vrši  na osnovu zasluga; što znači imenovanje najbolje osobe za položaj u javnoj upravi i priznavanja rezultata civilnih službenika tokom vršenja svojih funkcija.

Generalni sekretar Kancelarije premijera neposredno nadgleda i upravlja:


•    Koordinacionim  sekretarijatom Vlade;

•    Kancelarijom za pravne usluge i pomoć;

•    Kancelarijom za strateško planiranje;

•    Kancelarijom za dobro upravljanje;

•    Kancelarijom za javne komunikacije;

•    Kancelarijom za menadžment i upravljanje Službenim listom Kosova;

•    Administrativnom kancelarijom;

•    Kancelarijom za budžet i finansije;

•    Kancelarijom za javne nabavke, kao i


Službenici na sledećim pozicijama direktno odgovaraju Generalnom sekretaru:


Jedinica za unutrašnju reviziju

Koordinator za evropske integracije

Viši službenik za

Arhiv Kancelarije  premijera

Generalni sekretar Kancelarije premijera pomaže u obavljanju poslova relevantnih agencija pri  Kancelariji premijera:

Agencija za ravnopravnost polova;

Agencija za hranu i veterinu;

Državna agencija  za arhiv i

Sekretarijat saveta bezbednosti Kosova

Generalni sekretar Kancelarije premijera, takođe, pomaže u obavljanju poslova kancelarija podređenih Kabinetu premijera.

Kancelarija generalnog sekretara Kancelarije premijera
Kancelarija generalnog sekretara, na čijem je čelu šef kancelarije, je odgovorna za izvršavanje dužnosti i odgovornosti generalnog sekretara Kancelarije premijera.

Kontakt telefoni u Kancelariji generalnog sekretara su:

Tel: + 381 38 201 14 076;

Tel: + 381 38 201 14 635

Fax : +381 38 200 14 671

Dnevni agenda

19 februar 2018

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SA

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SAMO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

MO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO