Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Kosova je održala svoju redovnu sednicu

Preuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 15 februar 2017  

Vlada Republike Kosovo, je pod predsedavanjem premijera Ise Mustafa, održala danas  redovnu 131 sednicu, na  kojoj je odobrila nacrte zakona, sporazume i druge odluka oblast iz oblasti svoje pravne i ustavne odgovornosti.
U početku je, premijer Mustafa poželeo dobrodošlicu u kabinet novoj ministarki za evropske integracije, Mimozi Ahmetaj, želeći joj uspešan rad  i saradnju sa svim članovima Vlade.

Vlada je odobrila pravilnik o  uslovima za beneficije i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoč , koja obaveza je proizašla iz sprovođenje Zakona o zaštiti od prirodnih i drugih nesreća. Propis ima za cilj da odredi visinu i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, u slučajevima kada pripadnik  struktura za zaštitu, spasavanje i pomoć, za vreme organizovanog učešća u obavljanja zadataka zaštite i spasavanja života ljudi, materijalnih dobara i kulturne baštine usled  opasnosti prouzrokovane od prirodnih i drugih nesreća, gubi život..

Usvojena je nacionalna strategija za javne nabavke 2017-2021, koji sadrži viziju, ciljeve, mere i korake koje Vlada i glavni organi za javne nabavke u Republici Kosovo imaju za cilj i planiraju da preduzmu u narednom srednjoročnom periodu u cilju unapređenja sistema javnih nabavki.

Kabinet je na ovoj sednici usvojio Akcioni plan Vlade Republike Kosovo, za sprovođenje preporuka iz godišnjeg izveštaja revizije za 2015. Gpodinu. Na plenarnoj sednici od 1. decembra 2016,godine,  Skupština Kosova je razmotrila izveštaj Nacionalne službe za reviziju u 2015. godini, o budžetu Republike Kosovo u 2015. Godini. U preporukama koje je donela Skupština, traži se da Vlada  pripremi Akcioni plan za sprovođenje svih preporuka izvještaju o reviziji, i da redovno izveštava o ostvarenom napretku u implementaciji po kvartalnoj osnovi. 

Vlada je usvojila Izvještaj o proceni usklađenosti Opštinskog sistema finansiranja za 2016.godinu. Ovaj izveštaj predstavlja procene Komisije za grantove, adekvatnosti sistema finansiranja opština za 2016.godinu. Izveštaju takođe sadrži glavne izazove koji su identifikovani od strane Komisije za bespovratna sredstva, i daje preporuke za dalja poboljšanja u sistemu finansiranja opština.

Vladin kabinet je usvojio preliminarnu odluku o eksproprijaciji za javni interes nepokretnosti vlasnika i nosilaca interesa koje su predmet rekonstrukcije Nacionalnog puta N2, raskrsnica Gnjilane-ČMI, katastarska zona Laplje Selo, opština Gračanica.  
Takođe je usvojena preliminarna odluka za eksproprijaciju za javni interes nepokretnosti vlasnika i nosilaca interesa koje su predmet izgradnje puta koji spaja nacionalni put N9 Priština-Peć, katastarska zona Kijevo, opština Mališevo.

Vlada je na današnjoj sednici usvojila inicijativu za zaključivanje sporazuma o saradnji u finansiranju i upravljanju projektom "HERAS",  visokog obrazovanja, istraživanja i primenjenih nauka (Kosovo) između Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Kosovo i Austrijske Agencije za razvoj ADA. Projekat ima za cilj da doprinese što boljem funkcionisanju visokog obrazovanja i nauke na Kosovu u skladu sa načelima evropske oblasti  visokog obrazovanja, i u skladu sa načelima evropske oblasti istraživanja u dugoročne svrhe za podršku socio-ekonomskom razvoju. Projekat će biti realizovan  za period od tri godine 2017-2019.

Kabinet Vlade je doneo odluku da generalni direktor Agencije za civilnu registraciju u MUP-a se postavi na poziciju generalnog sekretara MUP-a.  
Vladin kabinet se informisao o napretku Akcionog plana o početku sakupljanja zdravstvenih premija.    "U cilju izgradnje kapaciteta Fonda možemo reći da smo obezbedili procenu finansijskog uticaja od strane Ministarstva finansija za odobravanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i čekamo da dobijemo to odobrenje i od  Ministarstva za javnu upravu. Završeni su opisi radnih mesta za 26 novih radnih mesta i nakon usvajanja propisa, odmah počinje njihovo regrutovanje.
Takođe smo završili plan obuke za šemu vanbolničkih lekova, i plaćanje po glavi stanovnika na osnovu učinka koji se odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu. Pripremljen je novi finansijski pravilnik Fonda koji će uskoro biti dostavljen Vladi. Radna grupa za izmenu i dopunu Zakona o zdravstvenom osiguranju je izradila početni nacrt koji je u ostalom postupku usvajanja i veoma brzo, kao što smo se dogovorili  ćemo ga dostaviti Vladi, ali ćemo ga i procesuirati Skupštini. Pripremljen je početni nacrt administrativnog uputsva o utvrđivanju kriterijuma za oslobađanje od plaćanja premija, participacija i drugih isplata. Radi se o kandidatu,  kao test siromaštva koji će uskoro biti primenjen. Nacrt dokumenta za listu osnovne bolničke nege je prošao sve procedure usklađivanja sa zdravstvenim ustanovama. Takođe je, kroz projekat Svetske banke, za projekat Kosovsko zdravstvo angažovan konsultant koji će u roku od nekoliko dana izvršiti procenu i predlog za najpogodniju vrstu DRG, koja potpada pod listu cenovnik zdravstvenih usluga u osnovnom paketu. Takođe je, zatvorena faza javnih diskusija sa Univerzitetskom kliničkom, bolničkom službom Kosova o van bolničkim zdravstvenim uslugama i o njihovom cenovniku. Radna grupa za definisanje naknadjenih lekova je u veoma naprednim fazama definisanja konačne liste, zajedno sa troškovima. Ujedno je izrađen i prvi nacrt administrativnog uputstva za definisanje kriterijuma za ugovaranje apoteka za listu naknadjenih lekova, kao što imamo početnu analizu o troškovima šeme za van bolničke lekove U ovom periodu je izrađen priručnik plaćanja po glavi stanovnika prema učinku i izvršeno je potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa Ministarstvom finansija i šest opština pilot oblasti. Odštampano je i distribuirano preko 300 hiljada informativnih letaka  u celoj zemlji u okviu obaveštajnih aktivnosti, kao što je završena i strategija komunikacije i pripremljeni su projektni zadaci što je rezultiralo sa pokretanjem postupka za izbor preduzeća za implementaciju, za koje se očekuje da negde u aprilu počne sa radom na sprovođenju ove strategije. Verujem da je i propratna dokumentacija prosleđena i tu se vide svi detalje. Zahvalio bih se svim ministarstvima na podršci i angažovanju s’prioritetom, na ispunjavanju ovog Akcionog plana, kao što bih želeo da i dalje nastavim sa povećanim intenzitetom, jer smo u procesu borbe sa vremenom, "rekao je ministar za zdravstvo Imet Rahman.

Premijer Isa Mustafa, je u vezi sa tim rekao da je doneta odluka da se traži od Ministarstva da dobijemo redovne informacije o napretku koji se ostvaruje u vezi sa akcionim planom za prikupljanje premija. "Juče je došlo do rasprave u parlamentu, obavestili smo ih da da ćemo od 1. jula početi sa realizacijom odluke Vlade o pokretanju prikupljanja premija. Sada postoji rezolucija Skupštine, koja zahteva da i Skupštinu  obaveštavamo  svaka tri meseca o tome.
Praktično je dobro da izveštaj koji ćemo dobiti sledećeg meseca pošaljemo Skupštini, kako bi i Skupština bila u toku o svim akcijama koje se preduzimaju, ažuriranjem ovogo što je danas rečeno u Vladi " rekao je premijer Mustafa.  

Druga  tačka koja je  dobila odobrenje vladinog kabineta je informisanje kabineta Vlade o Izveštaju o učinku budžetskih prihoda i rashoda. Ovaj izveštaj sadrži kratku analizu glavnih trendova budžetskih prihoda i rashoda za januar 2017.godine. Ukupni prihodi u periodu od januara 2017. su zabeležili porast  za 4.7 odsto u odnosu na prethodnu godinu, od kojih prihoda na granici je zabeležen rast od 5.5 odsto, dok su domaći prihodi porasli za 3.5 odsto u odnosu na isti period. Imali smo značajno povećanje ostalih prihoda kao što su porezi po odbitku, porez na zakup, na loto, vlasnička prava i prihodi koji su izvedeni iz zakona za oslobađanje od dugova. Takođe i sopstveni prihodi imaju dobar učinak. Na ovom početku godine imamo 8 posto  povećanja u odnosu na januar prethodne godine.
U januaru smo imali 80 miliona rashoda što je 2.3 odsto više nego januara prošle godine, što je uglavnom proizašlo iz povećane potrošnje na subvencije i transfere kroz razne šeme, ostale troškove, prema predviđenjima. 
Vladin kabinet je obavešten i o sastanku pod komiteta SSP za transport, životnu sredinu, energetiku, regionalni razvoj i Evropske komisije. 
"Sastanak je održan u Prištini 16. februara 2017. godine. Pod- komiteti su deo formalnih struktura za praćenje implementacije SSP. Na sastanku će se razmatrati napredak u sprovođenju reformi, uključujući zaključke iz prošle godine i dogovoriće se mere koje se moraju preduzeti za sprovođenje kriterijuma i i dalje zbližavanje sa politikama EU u sektoru transporta, životne sredine, energetike i regionalnog razvoja. Isto tako, će se diskutovati o sprovođenju prioritetnih mera programa za evropske reforme i programa ekonomskih reformi, i meke mere za ove sektore. Što se tiče sektora životne sredine, fokus će biti na najnovijim dostignućima u politici zaštite životne sredine. Što se tiče kvaliteta vazduha, razgovaraće se o merenjima u realnom vremenu i o izveštajima o njegovom kvalitetu. Važne teme diskusije će biti i implementacija master plana za otpad i uspostavljanje operatera za deponije opasnog otpada. Važna tema razgovora će biti i uspostavljanje autoriteta za upravljanje rečnim slivovima i pripremu planova upravljanja ovim slivovima. U kontekstu klimatskih promena, očekuje se da se na sastanku diskutuje o sprovođenju  strategije za adaptaciju i niske misije, ažuriranje izveštavanja o inventaru gasova u staklenim baštama kao i sprovođenju sekundarnog zakonodavstva za praćenje i izveštavanje o emisijama gasova iz staklenih bašta i  ugljen-dioksida iz vozila. Što se tiče regionalnog razvoja, razmotriće se koncept dokument za regionalni razvoj. U oblasti transporta, diskusija će se fokusirati na implementaciju mekih mera u okviru agende povezivanja, kao i na napredak i projekte za izgradnju i širenje putne infrastrukture. Takođe će, važna tačka diskusije biti implementacija zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, usvajanje zakona o vozačkim dozvolama, jačanje kapaciteta i finansijska nezavisnost železničkog regulatora, imenovanje istražitelja železnica u komisiji za istragu nesreća i incidenata, kao i druga relevantna zbivanja. U okviru vazdušnog saobraćaja, tema će biti ispunjavanje preostalih uslova iz prve faze Sporazuma o zajedničkom evropskom prostoru za vazduhoplovstvo, kao i sprovođenje Zakona o Agenciji za usluge vazdušne plovidbe. U oblasti energetike, razgovori će se fokusirati na implementaciju mekih mera u okviru agende za konekciju, zatim o sigurnosti snabdijevanja električnom energijom, kao i inicijative koje su preduzete u stvaranju unutrašnjeg energetskog tržišta.
Fokus razgovora će biti  i izrada strateškog okvira kroz usvajanje sveobuhvatne energetske strategije. Što se tiče energetske efikasnosti, raspravljaće se o usvajanju zakona o energetskoj efikasnost, i o akcionom planu za energetsku efikasnost, kao i o zajedničkim merama za zaštitu životne sredine i o onim za energetsku efikasnosti. Biće reči i o uspostavljanju zajedničkog energetskog tržišta i berze sa Albanijom. Poslednja tema koje će se razmatrati na sastanku će biti u vezi sa projektima u energetskom sektoru finansiranom u okviru programa IPA 1 i 2. Za sve oblasti, je pripremljen izveštaj na osnovu materijala dobijenih od institucija i koji izveštaj će se podeliti sa Evropskom komisijom pre sastanka. Službeni zaključci će biti pripremljeni i usaglašeni između strana nakon sastanka, na osnovu razgovora na sastanku i predloga Evropske komisije. Deo zaključaka su i mere i radnje koje naša zemlja treba sprovesti u narednom jednogodišnjem periodu u okviru SSP-a i evropske agende ", rekla je ministarka za integracije, Mimoza Ahmetaj.

15.02.2017 23:39
Natrag

KOSOVO IN UNESCO