Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Kosova održala redovnu sednicu

Preuzi na realnu velicinuPreuzi na realnu velicinuPreuzi na realnu velicinuPreuzi na realnu velicinu

Priština, 19 april  2017

Vlada Republike Kosova, pod rukovodjenjem  premijera  Ise  Mustafe  održala je njenu redovnu  142 sednicu  na kojoj  je usvojila odluke iz  oblasti njenih ustavnih i zakonskih nadležnosti.

Po prvoj  tački  ovo sednice, vlada je usvojila   Inicijativu za zaključivanje Sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih nesreća, između Vlade Republike Kosovo i Saveta ministara Republike Albanije. Sporazum ima za cilj da pomognu da se povećaju  kapaciteti  i u  hitnom regovanju  u slučaju prirodnih i drugih nesreća, da pomogne i sarađuje u oblasti civilne zaštite, naročito u pogledu planiranja i preventivnih mera za zaštitu od poplava , zemljotresa, blokiranja od snega , požara, zagađenja , morskih udesa , radiološke  kontaminacije  i drugih nesreća ili onih  koje dolaze  iz ljudske aktivnosti, uzajamnoj pomoći u zaštiti, traganju  i spasavanju  i otklanjanju  posledica koje nastaju  iz prirodnih i drugih nesreća.

Vlada je takođe usvojila odluku o osnivanju Saveta za turizam Kosova. Ministarstvo trgovine i industrije u okviru  opštih  napora Vlade da poboljša razvoj turizma i da se omogući ekonomski rast na Kosovu, u skladu sa Programom Vlade, Sporazumom  o stabilizaciji i pridruživanju i  Izvešatajem  o napretku u 2016 godini , angažovano je  aktivno za  razvoj politike u turizmu  i  ima za cilj iljeva poboljšanje turističke ponude i povećanje broja turista na Kosovu.

Osnivanje  ovog saveta, ima za cilj predstavljanje svih ključnih aktera u vezi sa razvojem turizma. Pravni osnov za formiranje Saveta  za turizam  je Zakon 04 / L 176 o turizmu koji predvidja  osnivanje saveta za turizam sastavljen od sedam članova i dva člana posmatrača, koji predstavljaju resorna ministarstva za razvoj turizma. Uloga ovog saveta je jačanje   dijaloga i saradnje  između privatnog i javnog sektora, sa ciljem predlganja  politika  i planova  za razvoj turizma, promovisanja Saveta, savetovanja  i davanja  preporuka za MTI, kao i razvoja turističkih i  ugostiteljskih  standarda i podizanja  kvaliteta usluga.

Na današnjoj  sednici, Vlada je usvojila konačnu odluku o eksproprijaciji i obaveznom stvaranju službenosti,  u javnom interesu,   privatnih i  društvenih  imovina , za potrebe  realizaciju treće faze  projekta za izgradnju "Nove  fabrike vode " u selu Orlović.

I Odluka o obustavi  primene  Uredbe o  imenovanju advokata po službenoj dužnosti i pružanju  besplatne pravne pomoći, dobila saglasnost Vlade. Ova uredba je usvojena 30. juna 2016 od strane Advokatske komore Kosova i rezultat  je sporazuma o saradnji između Advokatske komore Kosova, Sudskog saveta Kosova, Tužilačkog  saveta  Kosova i Poliicje Kosova  , za osnivanje  koordinacionog mehanizma za sudsku  zaštitu o  javnom   troku   u krivičnim predmetima  zaključenog   26. aprila 2016. godine Ovaj pravilnik  je osporen od strane grupe advokata  koji su procenu  zakonitosti  oovg  pravilnika  uputili  nadležnom sudu i zatražili  od Ministarstva pravde da pokrene postupak za suspenziju  implementacije uredbe   do  odluke suda u vezi sa ovim slučajem.

Kabinet  Vlade  je usvojio i  odluku o premeštanju  osoblja i preraspodli finansijskih  sredstava za integraciju osoblja iz kontingenta fonda takozvane "civilne odbrane". Pozivajući se na član 4. Pravilnika br. 2 o   administrativnim  odgovornostima premijera i ministarstva, izmenjen i dopunjen Pravilnikom  br. 7/2011 I  člana 19. Pravilnika  o radu Vlade Republike Kosovo 09/2011, predloženo je usvajanje  odluke  o premeštanju  osoblja od 50 službenika , kao i finansijskim   sredstvima  u iznosu od 31 643 eura  iz kontingentnog fonda, predviden u   Prilogu Odluke  Vlade 06/39 od 22. jula 2015. za implementaciju Briselskog  sporazuma o raspuštanju tzv "Civilne zaštite" i integraciji  njenog   bivšeg  osoblja  u civilnim institucijama Republike Kosovo. Ova odluka zaokružuje  implementaciju sporazuma o raspuštanju  takozvane  "Civilne zaštite ".

Na zahtev Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Vlada je odlučila da povuče Nacrt zakona o visokom obrazovanju iz procedura Skupštine Kosova.

Na današnjoj sednici  Vlade , informisano je o  sastanku Podkomiteta SSP-a  za trgovinu, industriju, carine i poreze  između institucija Republike Kosovo i Evropske komisije. Na ovom sastanku, održanom 6. aprila 2017. diskutovano je  o  napretku sprovođenja   SSP-a i reformi, uključujući i zaključke iz  prošle godine, izazovima  i dogovorene su  mere koje treba preduzeti u narednim mesecima u niz  sektora , počev od trgovine , industrije , carine , poreza  i slobodnog  protoka roba.

U informaciji pred kabinetom vlade , ministarka  za evropske integracije, rekla je   da je razgovarano o  prioritetnim  merama  evropske agende reformi i programa ekonomskih reformi za ove sektore.

"U sektoru trgovine  se razgovaralo o najnovijim zbivanjima  u pogledu  zakonodavnog  okvira , sprovođenja  SSP,trgovinskih podrazmena  i implementacije  CEFTA. Deo diskusije  bio je i  sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom. Komisija je saopštila da razmatra najbolje  mogućnosti  za poboljšanje implementacije regionalne konvencije  Pan Euromed o  pravilima  porekla, kao jedne  od konvencija koje proizilaze iz SSP o trgovini sa EU-om. U oblasti carina, diskutovano je o  prikupljanju prihoda od carina i fiskalnim  implikacijama u  implementaciji  SSP. Evropska komisija je pozdravila napredak koji su ostvarile  carine u pogledu borbe protiv krijumčarenja i korupcije, kao i mera  koje je carina preduzela za olakšavanje trgovine, međunarodne  saradnju i administrativnih kapaciteta. Od  naših institucija je zatraženo da se sačuvaju  najbolje prakse prilikom spajanja  Carina  i PUK-a . U oblasti poreza, diskutovano je o  institucionalnom razvoju, uključujući i promene u poreskoj politici, ujednjenju  kao jedne   agenciju prihoda i sistem u informacione tehnologije. Jedna od najvažnijih tačaka, bila je  borba  protiv neformalne ekonomije, gde je diskutovano o sprovodjenju  strategije za sprečavanje isuzbijanje  neformalne ekonomije, uključujući monitoring i izveštavanje, kao i preispitivanju  akcionog plana za identifikaciju   sektora sa večim  potencijalnim  rizikom. Što se tiče politike  industrije i   politike i malih i srednjih preduzeća, razgovarano je o  zakonodavnim zbivanjima  i tokovima  u  glavnim    industrijskim politikama. U fokusu su bili    zakonodavstvo  o trgovačikim  društvima, stečajima , ekonomskim zonama  i pitanja koja su deo programa ekonomskih reformi i evropske  agende  reformi koje se odnose na  poboljšanje poslovnog  okruženja . U oblasti slobodnog kretanja robe, raspravljalo se o  kretanjima  u pogledu kvaliteta infrastrukture, uključujući i pravni okvir za standardizaciju, metrologiju, opšte  inspekcije , tehničke zahteve  i ocenjivanje podobnosti.
Posebno , u ovoj oblasti, važno je uskladjivanje  sa direktivama i propisima EU i industrijskim  kapacitetima , s obzirom da je ova oblast od   primarnog značaja za sprovođenje SSP-a  u  trgovini sa Evropskom unijom. Zvanični zaključci se izradjuju  i  dogovore  između strana na osnovu rasprave  na sastanku i predloga Evropske komisije. Deo zaključaka su mere i akcije koje naša zemlja treba da sprovede u narednom periodu od godinu dana u okviru  sprovođenja  SSP-a i evropske agende ", rekla  je ministarka. 

Natrag

KOSOVO IN UNESCO