Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Kosova održala redovnu sednicu

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 19 april  2017

Vlada Republike Kosova, pod rukovodjenjem  premijera  Ise  Mustafe  održala je njenu redovnu  142 sednicu  na kojoj  je usvojila odluke iz  oblasti njenih ustavnih i zakonskih nadležnosti.

Po prvoj  tački  ovo sednice, vlada je usvojila   Inicijativu za zaključivanje Sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju prirodnih i drugih nesreća, između Vlade Republike Kosovo i Saveta ministara Republike Albanije. Sporazum ima za cilj da pomognu da se povećaju  kapaciteti  i u  hitnom regovanju  u slučaju prirodnih i drugih nesreća, da pomogne i sarađuje u oblasti civilne zaštite, naročito u pogledu planiranja i preventivnih mera za zaštitu od poplava , zemljotresa, blokiranja od snega , požara, zagađenja , morskih udesa , radiološke  kontaminacije  i drugih nesreća ili onih  koje dolaze  iz ljudske aktivnosti, uzajamnoj pomoći u zaštiti, traganju  i spasavanju  i otklanjanju  posledica koje nastaju  iz prirodnih i drugih nesreća.

Vlada je takođe usvojila odluku o osnivanju Saveta za turizam Kosova. Ministarstvo trgovine i industrije u okviru  opštih  napora Vlade da poboljša razvoj turizma i da se omogući ekonomski rast na Kosovu, u skladu sa Programom Vlade, Sporazumom  o stabilizaciji i pridruživanju i  Izvešatajem  o napretku u 2016 godini , angažovano je  aktivno za  razvoj politike u turizmu  i  ima za cilj iljeva poboljšanje turističke ponude i povećanje broja turista na Kosovu.

Osnivanje  ovog saveta, ima za cilj predstavljanje svih ključnih aktera u vezi sa razvojem turizma. Pravni osnov za formiranje Saveta  za turizam  je Zakon 04 / L 176 o turizmu koji predvidja  osnivanje saveta za turizam sastavljen od sedam članova i dva člana posmatrača, koji predstavljaju resorna ministarstva za razvoj turizma. Uloga ovog saveta je jačanje   dijaloga i saradnje  između privatnog i javnog sektora, sa ciljem predlganja  politika  i planova  za razvoj turizma, promovisanja Saveta, savetovanja  i davanja  preporuka za MTI, kao i razvoja turističkih i  ugostiteljskih  standarda i podizanja  kvaliteta usluga.

Na današnjoj  sednici, Vlada je usvojila konačnu odluku o eksproprijaciji i obaveznom stvaranju službenosti,  u javnom interesu,   privatnih i  društvenih  imovina , za potrebe  realizaciju treće faze  projekta za izgradnju "Nove  fabrike vode " u selu Orlović.

I Odluka o obustavi  primene  Uredbe o  imenovanju advokata po službenoj dužnosti i pružanju  besplatne pravne pomoći, dobila saglasnost Vlade. Ova uredba je usvojena 30. juna 2016 od strane Advokatske komore Kosova i rezultat  je sporazuma o saradnji između Advokatske komore Kosova, Sudskog saveta Kosova, Tužilačkog  saveta  Kosova i Poliicje Kosova  , za osnivanje  koordinacionog mehanizma za sudsku  zaštitu o  javnom   troku   u krivičnim predmetima  zaključenog   26. aprila 2016. godine Ovaj pravilnik  je osporen od strane grupe advokata  koji su procenu  zakonitosti  oovg  pravilnika  uputili  nadležnom sudu i zatražili  od Ministarstva pravde da pokrene postupak za suspenziju  implementacije uredbe   do  odluke suda u vezi sa ovim slučajem.

Kabinet  Vlade  je usvojio i  odluku o premeštanju  osoblja i preraspodli finansijskih  sredstava za integraciju osoblja iz kontingenta fonda takozvane "civilne odbrane". Pozivajući se na član 4. Pravilnika br. 2 o   administrativnim  odgovornostima premijera i ministarstva, izmenjen i dopunjen Pravilnikom  br. 7/2011 I  člana 19. Pravilnika  o radu Vlade Republike Kosovo 09/2011, predloženo je usvajanje  odluke  o premeštanju  osoblja od 50 službenika , kao i finansijskim   sredstvima  u iznosu od 31 643 eura  iz kontingentnog fonda, predviden u   Prilogu Odluke  Vlade 06/39 od 22. jula 2015. za implementaciju Briselskog  sporazuma o raspuštanju tzv "Civilne zaštite" i integraciji  njenog   bivšeg  osoblja  u civilnim institucijama Republike Kosovo. Ova odluka zaokružuje  implementaciju sporazuma o raspuštanju  takozvane  "Civilne zaštite ".

Na zahtev Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Vlada je odlučila da povuče Nacrt zakona o visokom obrazovanju iz procedura Skupštine Kosova.

Na današnjoj sednici  Vlade , informisano je o  sastanku Podkomiteta SSP-a  za trgovinu, industriju, carine i poreze  između institucija Republike Kosovo i Evropske komisije. Na ovom sastanku, održanom 6. aprila 2017. diskutovano je  o  napretku sprovođenja   SSP-a i reformi, uključujući i zaključke iz  prošle godine, izazovima  i dogovorene su  mere koje treba preduzeti u narednim mesecima u niz  sektora , počev od trgovine , industrije , carine , poreza  i slobodnog  protoka roba.

U informaciji pred kabinetom vlade , ministarka  za evropske integracije, rekla je   da je razgovarano o  prioritetnim  merama  evropske agende reformi i programa ekonomskih reformi za ove sektore.

"U sektoru trgovine  se razgovaralo o najnovijim zbivanjima  u pogledu  zakonodavnog  okvira , sprovođenja  SSP,trgovinskih podrazmena  i implementacije  CEFTA. Deo diskusije  bio je i  sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom. Komisija je saopštila da razmatra najbolje  mogućnosti  za poboljšanje implementacije regionalne konvencije  Pan Euromed o  pravilima  porekla, kao jedne  od konvencija koje proizilaze iz SSP o trgovini sa EU-om. U oblasti carina, diskutovano je o  prikupljanju prihoda od carina i fiskalnim  implikacijama u  implementaciji  SSP. Evropska komisija je pozdravila napredak koji su ostvarile  carine u pogledu borbe protiv krijumčarenja i korupcije, kao i mera  koje je carina preduzela za olakšavanje trgovine, međunarodne  saradnju i administrativnih kapaciteta. Od  naših institucija je zatraženo da se sačuvaju  najbolje prakse prilikom spajanja  Carina  i PUK-a . U oblasti poreza, diskutovano je o  institucionalnom razvoju, uključujući i promene u poreskoj politici, ujednjenju  kao jedne   agenciju prihoda i sistem u informacione tehnologije. Jedna od najvažnijih tačaka, bila je  borba  protiv neformalne ekonomije, gde je diskutovano o sprovodjenju  strategije za sprečavanje isuzbijanje  neformalne ekonomije, uključujući monitoring i izveštavanje, kao i preispitivanju  akcionog plana za identifikaciju   sektora sa večim  potencijalnim  rizikom. Što se tiče politike  industrije i   politike i malih i srednjih preduzeća, razgovarano je o  zakonodavnim zbivanjima  i tokovima  u  glavnim    industrijskim politikama. U fokusu su bili    zakonodavstvo  o trgovačikim  društvima, stečajima , ekonomskim zonama  i pitanja koja su deo programa ekonomskih reformi i evropske  agende  reformi koje se odnose na  poboljšanje poslovnog  okruženja . U oblasti slobodnog kretanja robe, raspravljalo se o  kretanjima  u pogledu kvaliteta infrastrukture, uključujući i pravni okvir za standardizaciju, metrologiju, opšte  inspekcije , tehničke zahteve  i ocenjivanje podobnosti.
Posebno , u ovoj oblasti, važno je uskladjivanje  sa direktivama i propisima EU i industrijskim  kapacitetima , s obzirom da je ova oblast od   primarnog značaja za sprovođenje SSP-a  u  trgovini sa Evropskom unijom. Zvanični zaključci se izradjuju  i  dogovore  između strana na osnovu rasprave  na sastanku i predloga Evropske komisije. Deo zaključaka su mere i akcije koje naša zemlja treba da sprovede u narednom periodu od godinu dana u okviru  sprovođenja  SSP-a i evropske agende ", rekla  je ministarka. 

19.04.2017 23:43
Natrag

Dnevni agenda

19 februar 2018

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SA

1. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje na sastanku Bruno Questel, zvaničnog predstavnika predsednika Francuske, Emmanuel Macron.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 11:00 časova (SAMO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

MO SNIMCI).

2. Premijer Ramush Haradinaj dočekuje američkog senatora, Ron Johnson.

MESTO: Zgrada Vlade
VREME: 16:45 časova (SAMO SNIMCI).

Piši
Premijeru

KOSOVO IN UNESCO