Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Kosova održala redovnu sednicu

Preuzi na realnu velicinuPreuzi na realnu velicinuPreuzi na realnu velicinu

Priština, 15 maj 2017

Vlada Republike Kosova, pod rukovodjenjem  premijera Ise  Mustafe, održala je  145, redovnu sednicu na kojoj  kojoj je  usvojila odluke iz oblasti njenih ustavnih i zakonskih odgovornosti.
Na današnjem sastanku, Vlada je usvojila  zahtev Centralne izborne komisije za izdvajanje  finansijskih  sredstava za organizovanje  prevremenih izbora, u iznosu od 4.9449 miliona evra, koji su potrebni  za organizovanje  izbora 11. juna.
Kabinet vlade je suvojio  i  koncept dokumenta  o pristupu javnim dokumentima, koji ima za cilj da pruži dovoljno informacija o problemima koji su se javljaju u ovoj oblasti i načinu   kako će se  regulisati ova  oblast. Takođe je u potpunosti  regulisan  i pristup  javnim  dokumentima u potpunom  skladu sa politikom Vlade.
Ovim  koncept  dokumentom se   predlože i izmena   još dva zakona: Zakona o pristupu javnim dokumentima i Zakona o zaštiti ličnih  podataka "Uveren sam da će se prilikom kompletne  izrade ova  nacrta zakona, uzeti  u obzir  i preporučljiva  mišljenja stručne grupe, koja će omogućiti potpunu tranparentnost  i pristup javnim dokumentima za naše građane", rekao je zamenik premijera Hajredin Kuči .
Na današnjoj sednici, usvojenaje  i pravilnik  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za ravnopravnost polova.
Ova agencija funkcioniše  u okviru Kancelarije premijera i ima za cilj da  se uradi   bolja  sistematizacija u ovoj Agenciji , kako bi se jasno definisala  misija , cilj  i odgovornosti, kao   i organizaciona  strukturu Agencije za ravnopravnost polova.
Usvojena je i Odluka o  izmeni i dopuni odluke Vlade br.10 / 104 od 08.10.2016 o  imenovanju Komisije za naknadu štete žrtvama kriminala.

Vlada je usvojila i  koncept dokumenta   za organizacija javne  uprave  Republike Kosovo, koji postavlja opcije za rešavanje problema koji su identifikovani u pogledu  organizacije javne uprave, omogućavajuči pri tom  Vladi da odluči o najboljem rešenju koje je izneto u   delu  preporuka  ovog koncepta dokumenta.
Koncept dokument predlaže rešenja u četiri osnovna segmenta:
1) Postavljanje pravila za osnivanje nezavisnih agencija prema  člana 142. Ustava, okvira  odgovornosti nezavisnih ustavnih institucija i nezavisnih agencija i minimalnih pravila za unutrašnju organizaciju ovih institucija koja omogućavaju sprovodjenje  zakona o civilnoj  službi  i platama;
2) Pravila  o državnoj upravi u smislu uspostavljanja osnovnih  načela , osnivanje organa podredjenih  Kancelariji premijera  i ministarstvima , unutrašnje  organizacije,  teritorijalne  organizacije, nadzora i delegiranja;
3) Pravila za opštinsku administraciju, koja uključuju  unutrašnju organizaciju, pružanje neposrednih javnih usluga građanima i delegiranje;
4) Pravila za upravljanje tranzicijom.
Preporuke ovog koncepta dokumenta  imaju za  cilj razjašnjenje   i najbolji izbor za organizaciju javne  uprave, kao što su: osnivanje, odgovornost, organizacija, standardi  i računopolaganje.

Kabinet Vlade  je usvojio i koncept dokmenta  za civilnu službu, koj predlaže rešenje  da se razjasni delokrug  civilne lužbe, kao  i postavljanje minimalnih pravila za ostale zaposlene u javnom sektoru, bolja  pravila za regrutovanje i uključivanje regrutovanja u  grupi  i na  centralizovana način za izvršne vlasti, pravila za podizanje  tela višeg upravnog nivoa, dodatno poboljšanje  i objašnjenje pravila o karijeri  i klasifikaciji  radnih mesta, upravljanje ljudskim resursima, procenu  radnih  rezultata, izgradnju  kapaciteta, suspendovanje  radnog odnosa , discipline i način rešavanja  žalbi.
Premijer Mustafa je rekao da su oba ova  koncept dokumenta  povezana  sa zahtevima Evropske unije o paketu zakona koji se potom  odnose na  zakon o platama, kako bi u medjuvremenu  ministarstva mogle  da rade na njihovoj pripremi i nakon konstituisanjea nove  vlade  da se isti  procesuiraju .
Na današnjem sastanku, je usvojen  i  zahtev za dodelu sredstava udruženjima porodica nestalih lica na Kosovu. Udruženju u Maloj Kruši, je dodeljeno   3.000 evra,  Udruženju "Pozivi majki" u  Đakovici, 2.000 evra i Udruženju " Podizanje glasa"u Srbici, 500 evra.
Vlada je donela  i odluku o izdvajanju  sredstava u iznosu od 90 499 evra  Izbornom   panelu  za    žalbe i predstavke,  za sprovođenje žalbenog procesa  u vezi sa održavanjen  prevremenih izbora za Skupštinu Kosova 

Natrag

KOSOVO IN UNESCO