Naslovna BreadCrumbTrailer Vesti

Vlada Kosova održala redovnu sednicu

Preuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezolucijiPreuzmi u većoj rezoluciji

Priština, 15 maj 2017

Vlada Republike Kosova, pod rukovodjenjem  premijera Ise  Mustafe, održala je  145, redovnu sednicu na kojoj  kojoj je  usvojila odluke iz oblasti njenih ustavnih i zakonskih odgovornosti.
Na današnjem sastanku, Vlada je usvojila  zahtev Centralne izborne komisije za izdvajanje  finansijskih  sredstava za organizovanje  prevremenih izbora, u iznosu od 4.9449 miliona evra, koji su potrebni  za organizovanje  izbora 11. juna.
Kabinet vlade je suvojio  i  koncept dokumenta  o pristupu javnim dokumentima, koji ima za cilj da pruži dovoljno informacija o problemima koji su se javljaju u ovoj oblasti i načinu   kako će se  regulisati ova  oblast. Takođe je u potpunosti  regulisan  i pristup  javnim  dokumentima u potpunom  skladu sa politikom Vlade.
Ovim  koncept  dokumentom se   predlože i izmena   još dva zakona: Zakona o pristupu javnim dokumentima i Zakona o zaštiti ličnih  podataka "Uveren sam da će se prilikom kompletne  izrade ova  nacrta zakona, uzeti  u obzir  i preporučljiva  mišljenja stručne grupe, koja će omogućiti potpunu tranparentnost  i pristup javnim dokumentima za naše građane", rekao je zamenik premijera Hajredin Kuči .
Na današnjoj sednici, usvojenaje  i pravilnik  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za ravnopravnost polova.
Ova agencija funkcioniše  u okviru Kancelarije premijera i ima za cilj da  se uradi   bolja  sistematizacija u ovoj Agenciji , kako bi se jasno definisala  misija , cilj  i odgovornosti, kao   i organizaciona  strukturu Agencije za ravnopravnost polova.
Usvojena je i Odluka o  izmeni i dopuni odluke Vlade br.10 / 104 od 08.10.2016 o  imenovanju Komisije za naknadu štete žrtvama kriminala.

Vlada je usvojila i  koncept dokumenta   za organizacija javne  uprave  Republike Kosovo, koji postavlja opcije za rešavanje problema koji su identifikovani u pogledu  organizacije javne uprave, omogućavajuči pri tom  Vladi da odluči o najboljem rešenju koje je izneto u   delu  preporuka  ovog koncepta dokumenta.
Koncept dokument predlaže rešenja u četiri osnovna segmenta:
1) Postavljanje pravila za osnivanje nezavisnih agencija prema  člana 142. Ustava, okvira  odgovornosti nezavisnih ustavnih institucija i nezavisnih agencija i minimalnih pravila za unutrašnju organizaciju ovih institucija koja omogućavaju sprovodjenje  zakona o civilnoj  službi  i platama;
2) Pravila  o državnoj upravi u smislu uspostavljanja osnovnih  načela , osnivanje organa podredjenih  Kancelariji premijera  i ministarstvima , unutrašnje  organizacije,  teritorijalne  organizacije, nadzora i delegiranja;
3) Pravila za opštinsku administraciju, koja uključuju  unutrašnju organizaciju, pružanje neposrednih javnih usluga građanima i delegiranje;
4) Pravila za upravljanje tranzicijom.
Preporuke ovog koncepta dokumenta  imaju za  cilj razjašnjenje   i najbolji izbor za organizaciju javne  uprave, kao što su: osnivanje, odgovornost, organizacija, standardi  i računopolaganje.

Kabinet Vlade  je usvojio i koncept dokmenta  za civilnu službu, koj predlaže rešenje  da se razjasni delokrug  civilne lužbe, kao  i postavljanje minimalnih pravila za ostale zaposlene u javnom sektoru, bolja  pravila za regrutovanje i uključivanje regrutovanja u  grupi  i na  centralizovana način za izvršne vlasti, pravila za podizanje  tela višeg upravnog nivoa, dodatno poboljšanje  i objašnjenje pravila o karijeri  i klasifikaciji  radnih mesta, upravljanje ljudskim resursima, procenu  radnih  rezultata, izgradnju  kapaciteta, suspendovanje  radnog odnosa , discipline i način rešavanja  žalbi.
Premijer Mustafa je rekao da su oba ova  koncept dokumenta  povezana  sa zahtevima Evropske unije o paketu zakona koji se potom  odnose na  zakon o platama, kako bi u medjuvremenu  ministarstva mogle  da rade na njihovoj pripremi i nakon konstituisanjea nove  vlade  da se isti  procesuiraju .
Na današnjem sastanku, je usvojen  i  zahtev za dodelu sredstava udruženjima porodica nestalih lica na Kosovu. Udruženju u Maloj Kruši, je dodeljeno   3.000 evra,  Udruženju "Pozivi majki" u  Đakovici, 2.000 evra i Udruženju " Podizanje glasa"u Srbici, 500 evra.
Vlada je donela  i odluku o izdvajanju  sredstava u iznosu od 90 499 evra  Izbornom   panelu  za    žalbe i predstavke,  za sprovođenje žalbenog procesa  u vezi sa održavanjen  prevremenih izbora za Skupštinu Kosova 

15.05.2017 22:05
Natrag

KOSOVO IN UNESCO