12.05.2018

Kosovo će obezbediti 88 miliona evra za izgradnju puta Kijevo-Zahać i grant od 17.2 miliona za rehabilitaciju pruge Kosovo Polje – Mitrovica

46, sednica Vlade
Priština, 11. maj 2018.

Železnice Kosova će biti korisnik jednog granta od 17 miliona evra, zato što je na današnjoj sednici Vlade Kosova, usvojena je inicijativa za sklapanje međunarodnog sporazuma za pregovaranje o sporazumu o grantu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje projekata rehabilitacije železničke linije Kosovo Polje – Mitrovica. Iznos granta ima vrednost od 17,200,000 (sedamnaest miliona i dvesta hiljada evra).

Na današnjoj sednici je takođe usvojena odluka da se predsedniku Republike Kosovo preporuči davanje ovlašćenja ministru finansija za potpisivanje Međunarodnog sporazuma o finansiranju izgradnje puta Kijevo-Zahać. Finansijski ugovor za ovaj projekat vredan je 80 miliona evra. Ovaj sporazum kompletira finansiranje od strane međunarodnih finansijskih institucija za autoput Kijevo-Zahać, koji se finansira sa 71 milion evra kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj i 17 miliona evra sredstava iz drugih izvora.

Na ovoj sednici je usvojena i Strategija za komunikaciju i informisanje o procesu evropskih integracija Kosova 2018-2021. Strategija se odnosi na komunikaciju procesa evropskih integracija, odnosno Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Strategija takođe ima za cilj i izgradnju održivog i dubokog razumevanja među građanima Kosova o svim aspektima procesa članstva u EU, uključujući izazove, koristi i obaveze. Na ovaj način građanima će biti omogućeno da donesu informisani izbor i aktivno učestvuju u oblikovanju evropske budućnosti Kosova.

Odobrenje na sednici Vlade je dobila i preliminarna odluka o trajnoj eksproprijaciji i utvrđivanju prava servituta za javni interes nepokretnosti pogođenih realizacijom projekata za izgradnju električnih vodova u Suvoj Reci, Orahovcu, Glogovcu, Mitrovici, Kosovom Polju i Gračanici.

Vlada je usvojila i odluku o daljem razmatranju zahteva za eksproprijaciju nepokretnih imovina koje su obuhvaćene izgradnjom autoputa Priština-Gnjilane-Bela Zemlja. Eksproprijacija se radi za imovine na deonici Bandulić – Bresaljce, koji se nalaze u opštinama Lipljana, Gračanice, Novog Brda i Gnjilana.

Vladin kabinet je na današnjoj sednici usvojio i inicijativu za zaključivanje međunarodnog sporazuma iz oblasti omladine i sporta između Republike Kosovo i Republike Turske. Sporazum ima u cilju promovisanje i olakšavanje komunikacije i saradnje između omladinskih i sportskih institucija dveju zemalja, i uspostavljanje okvira saradnje u ovim oblastima. Ova saradnja razvijaće se na osnovu principa reciprociteta.

Vladin kabinet je usvojio u načelu inicijativu za zaključivanje trilateralnog finansijskog sporazuma između Evropske unije, Kosova i Makedonije o programu prekogranične saradnje IPA II između Kosova i Makedonije. Na realizaciji ovog programa finansijski doprinos Evropske unije iznosi 840 hiljada evra.

U načelu je usvojena i inicijativa za zaključivanje trilateralnog sporazuma između Evropske unije, Kosova i Albanije, o programu prekogranične saradnje IPA II, između Kosova i Albanije za period 2015-2017. I u ovom projektu finansijski doprinos Evropske unije iznosi 840 hiljada evra.

U nastavku, Vlada je usvojila i inicijativu za zaključivanje finansijskog sporazuma za IPA 2018, između Kosova i Evropske unije.

Ministarstvo za evropske integracije obavestilo je vladin kabinet o sprovođenju prioriteta evropske agende i o glavnim nalazima Izveštaja Evropske unije o Kosovu za 2018. godinu. Informacija obuhvata aktivnosti u kojima ministarstva Vlade Kosova trebaju se angažovati tokom maja meseca. Takođe je i premijer zatražio od članova kabineta da usredsređuju pažnju na aktivnosti i radnje koje se odnose na proces evropskih integracija.

Premijer je obavestio članove kabineta vlade o sastanku sa Odborom direktora “Trepče”, koji su informisali premijera o finalizaciji statuta “Trepče” koji će biti dostavljen Ministarstvu za ekonomski razvoj, zatim Vladi i Skupštini Kosova.