22.06.2018

Për herë të parë Kosova merr pjesë në takimin e Komisionit të Venedikut

Venedik, 22 qershor 2018

Që nga shpallja e pavarësisë se Republikës së Kosovës dhe anëtarësimit në Komisionin e Venedikut që nga viti 2014, për herë të parë një delegacion zyrtar i Kosovës merr pjesë në sesionin plenar të 115-të të Komisionit të Venedikut lidhur me plotësim-ndryshimin e Ligjit për Financimin e Entiteteve Politike dhe Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme.

Ky takim vjen pasi që Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një letre dërguar këtij Komisioni më 16 prill, ka kërkuar zyrtarisht opinion juridik lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Financimin e Entiteteve Politike dhe Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme.

Qëllimi i amendamenteve ndaj kornizës rregullatore të Kosovës mbi financimin e subjekteve politike është të sigurohet transparencë më e madhe e financimit dhe shpenzimeve, të themelohet një sistem efektiv i auditimit, si dhe të përmirësohet llogaridhënia përmes publikimit të raporteve financiare të entiteteve politike. Këto përpjekje janë vazhdimësi e luftës së Kosovës kundër korrupsionit dhe rritjes së transparencës së sektorit publik.

Rekomandimet e dhëna nga Raportuesit e Komisionit të Venedikut janë pozitive dhe në përputhje me vizionin e Kosovës për të përforcuar legjislacionin edhe më tutje njëherit, një nga parakushtet e procesit të integrimit në BE.  Të gjitha nenet e ligjeve përkatëse do të harmonizohen sipas rekomandimeve të dhëna nga Komisioni i Venedikut. Përpilimi i projekt-ligjit dhe aktivitetet tjera procedurale janë mbështetur fuqishëm nga projekti SAEK i UNDP-së dhe Fondacioni Westminster.

Delegacioni i Republikës së Kosovës, përbëhet nga Mentor Borovci, drejtor i Zyrës Ligjore në Zyrën e Kryeministrit, Jahja Lluka, këshilltar i Kryeministrit të Kosovës dhe Arben Krasniqi, drejtor i Sekretariatit Koordinues të Qeverisë.