Generalni SekretarFitim Krasniqi

Generalni Sekretar

 

Generalni sekretar Kancelarije premijera je najviše rangirani civilni službenik u Vladi Republike Kosovo i administrativni je rukovodilac Kancelarija premijera i podnosi izveštaje direktno premijeru.

Generalni sekretar Kancelarije premijera 

 • savetuje premijera o politikama Kancelarije premijera; 
 • stvara mogućnosti da odluke, politike i druge mere Kancelarije premijera budu efikasne i efektivne; 
 • osigurava redovno praćenje merakoje Kancelarija premijera sprovodi i preduzima korektivne mere u slučaju prepreka
 • rukovodi civilnim službenicima i drugim zaposlenim u Kancelariji premijera;
 • upravlja finansijama i drugim resursima Kancelarije Premijera;
 • upravlja protokom informacija u Kancelariji premijera;
 • na redovnoj osnovi sarađuje i koordiniše rad sa sekretarima drugih ministarstava;
 • koordinira odnos Kancelarije premijera sa ostalim podređenim organima uprave.

Delatnost Generalnog sekretara Kancelarije premijera  je određena  na osnovu Zakona br. 03/L-189 o državnoj upravi Republike Kosovo, Poslovniku o radu Vlade 09/2011, Uredbe br. 02/2011 dopunjene i izmenjene Uredbom 07/2011 o administrativnim oblastima odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstva, Uredbe br. 2001/19 o izvršnom ogranku, i drugih pravnih akata i propisa koji se odnose na generalne sekretare.

Generalni sekretar Kancelarije premijera obezbeđuje da se sve aktivnosti Vlade obavljaju u potpunom skladu sa Poslovnikom o radu Vlade.

Generalni sekretar ne prima uputstva ni od koje vlade, organizacije, institucije ili lica, osim onih koji imaju autoritet u njegovom/njenom  ministarstvu; 

Generalni sekretar je, takođe, odgovoran za to 

 • da zapošljavanje u Kancelariji premijera mora biti u skladu sa principima zasluga, profesionalne kompententnosti, pravičnosti, jednakih mogućnosti, nediskriminacije i jednake zastupljenosti, na osnovu javnog konkursa i nakon provere radne sposobnosti kandidata.
 • da obezbedi da se zapošljavanje, organizovanje, unapredjivanje i upravljanje civilnim službenicima u Kancelariji premijera vrši  na osnovu zasluga; što znači imenovanje najbolje osobe za položaj u javnoj upravi i priznavanja rezultata civilnih službenika tokom vršenja svojih funkcija.

Generalni sekretar Kancelarije premijera neposredno nadgleda i upravlja:

 • Koordinacionim  sekretarijatom Vlade;
 • Kancelarijom za pravne usluge i pomoć;
 • Kancelarijom za strateško planiranje;
 • Kancelarijom za dobro upravljanje;
 • Kancelarijom za javne komunikacije;
 • Kancelarijom za menadžment i upravljanje Službenim listom Kosova;
 • Administrativnom kancelarijom;
 • Kancelarijom za budžet i finansije;
 • Kancelarijom za javne nabavke

Službenici na sledećim pozicijama direktno odgovaraju Generalnom sekretaru:

 • Jedinica za unutrašnju reviziju
 • Koordinator za evropske integracije
 • Viši službenik za 
 • Arhiv Kancelarije  premijera

Generalni sekretar Kancelarije premijera pomaže u obavljanju poslova relevantnih agencija pri  Kancelariji premijera:

 • Agencija za ravnopravnost polova;
 • Agencija za hranu i veterinu;
 • Državna agencija  za arhiv 

Sekretarijat saveta bezbednosti Kosova

 • Generalni sekretar Kancelarije premijera, takođe, pomaže u obavljanju poslova kancelarija podređenih Kabinetu premijera.
 • Kancelarija generalnog sekretara Kancelarije premijera
 • Kancelarija generalnog sekretara, na čijem je čelu šef kancelarije, je odgovorna za izvršavanje dužnosti i odgovornosti generalnog sekretara Kancelarije premijera.

Kontakt telefoni u Kancelariji generalnog sekretara su:

Tel: + 381 38 201 14 076; 

Tel: + 381 38 201 14 635 

Fax : +381 38 200 14 671