13.09.2018

Vlada Kosova je usvojila paket zakona koji regulišu funkciju, ulogu i mandat bezbednosnih snaga Kosova

65. sednica Vlade
Priština, 13. septembar 2018. godine

Vlada Kosova je, na osnovu svog ustavnog prava usvojila paket nacrta zakona koji regulišu uloga, funkcija i službu u Kosovskim snagama bezbednosti. U tom kontekstu, je usvojen Nacrt zakona o Kosovskim bezbednosnim snagama, Nacrt zakona o službi u Kosovskim bezbednosnim snagama i nacrt zakona o Ministarstvu odbrane.
Nacrt zakona o snagama bezbednosti Kosova definiše ovlašćenja, organizaciju i funkcionisanje Kosovskih bezbednosnih snaga kao multietničke, profesionalne, oružane snage i ovlašćene da služi zemlji i u inostranstvu u skladu sa datim ustavno-pravnim mandatom za zaštitu teritorijalnog integriteta, građana imovine i interesa Republike Kosovo, koja podleže demokratskoj civilnoj kontroli.
Nacrt zakona o službi u Kosovskim bezbednosnim snagama reguliše opšte uslove službe u Kosovskim snagama bezbednosti , kao službe koja je izgrađena na principu zakonitosti, profesionalnosti, komande, discipline, poštovanja, časti, čuvanja informacija, komunikacije , nediskriminacije i jednakih mogućnosti, političke nepristrasnosti, transparentnosti i odgovornosti.

Nacrt zakona za Ministarstvo odbrane, definiše organizaciju i prelazak Ministarstva Kosovskih bezbednosnih snaga u Ministarstvo odbrane pri Vladi Republike Kosovo, sa ciljem demokratskog civilnog nadzora i kontrole nad Kosovskim bezbednosnim snagama, sa svojom organizacionom strukturom koja pruža punu funkcionalnost i ispunjavanje njenih odgovornosti.

Na predlog Kancelarije premijera, kabinet vlade je usvojio odluku o izmeni i dopuni zakonodavnog programa vezanog za promenu rokova za usvajanje sledečih nacrta zakona od strane Vlade Republike Kosovo:
– Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnim bezbednosnim službama;
-Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvu;
– Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Nakon razmatranja kabineta vlade usvojen je i koncept dokument za oblast trgovine, koji ima za cilj da se bavi problemima sa kojima se suočava trgovinski sektor (unutrašnja i spoljna trgovinu), kao što je predviđeno u planu rada Vlade 2018 godine, pokrenula je i izradila nacrt koncept dokumenta za oblast trgovine.

Vlada Kosova je usvojila odluku da se odobri preporuka Međuministarske komisije za javna preduzeća za davanje na privremeno korišćenje imovine NPQ “ Aerodrom Đakovica “ za RKV „Đakovica“.

Na današnjoj sednici je usvojena odluka da se isključi iz delokruga Zakona o javnim nabavkama, Projekat „Unapređenje Sajber sigurnosti „.

Vlada Kosova je usvojila odluku da se saglasi sa raspoređivanjem optičkih kablova za Agenciju službe vazdušne plovidbe, u katastarskoj zoni Goleško Vrelo, opština Lipljane.

Sa usvojenom odlukom na današnjoj sednici odobreni su zahtevi opštine Prizren i Istok da se iz procesa privatizacije povuku nepokretnosti i vrate u vlasništvo ovih opština u cilju realizacije projekata od javnog interesa.

Odluka o daljem razmatranju zahteva za eksproprijaciju nepokretnosti u javnom interesu koje su predmet uspostavljanja ekonomske zone u opštini Mališevo, katastarska zona Banje, Belanica i Senik opštine Mališevo je danas odobrena od strane kabineta.

Vlada je usvojila Uredbu o zvanjima i platama stvaralaca i interpretatora kulture i stručnih radnika kulturne baštine.

Dnevni agenda

Sve