07.08.2018

Vlada podržava Poljoprivrednu zadrugu „Krusha“ i proglasila je Rifata Jasharija za „građanima sa posebnim zaslugama“

 

60.sednica Vlade

Priština, 7. avgust 2018.

Kabinet Vlade je informisan o sprovođenju zakonodavnog programa za 2018. godinu zakonodavni program za 2018 godinu je odobren na 20. sednici Vlade Republike Kosovo, i prošao je izmene i dopune sa osam različitih odluka kabineta Vlade. U ovom periodu mandata ove vlade je pokazan dinamičan rad sa 675 odobrenih odluka, 81. nacrtom zakona, 33 podzakonska akta, 24 koncept dokumenta, 8 strategija i 97 podzakonska akta ministarstva.

Usvojeno je administartivno uputsvo za šeme kompenzacije u vezi sa sprovođenjem odluka Komisije za stambeno imovinske zahteve. Uputstvo se odnosi na postupke i kriterijume za sprovođenje stotinu i četrdeset i tri odluke Komisije za stambene i imovinske zahteve bivše Uprave za stambena i imovinska pitanja, u vezi sa povratkom imovinskih prava koja su izgubljena usled diskriminacije i nadoknade podnosioca zahteva.

Sa odlukom odobrenom na današnjoj sednici uspostavljen je nacionalni tim za platformu pametne specijalizacije (smart specijalization ). Tim će biti odgovoran za upravljanje i koordinaciju procesa platforme pametne specijalizacije, uključujući i pripremu analiza i neophodnih političkih dokumenata koji su potrebni za ovu platformu. Tim se sastoji od:

– Kancelarija za strateško planiranje / KP
– Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo
– Ministarstvo za evropske integracije
– Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju
– Ministarstvo trgovine industrija
– Ministarstvo za ekonomski razvoj

Sa odlukom koju je usvojila Vlada Kosova na današnjoj sednici Rifat Jashariju je priznat status građanina sa posebnim zaslugama za konsolidaciju kosovske države. Prema odluci Rifat Jahsari će uživati sve pogodnosti propisane ovom odlukom.

Izvršene su izmene i dopune odluke Vlade od 29. aprila 2008, kojom se reguliše naknada i institucionalni tretman Adem Demačija. Izmenama i dopunama odluke, uređene su pogodnosti koje će uživati sušruga nakon smrti Adema Demačija.

Vlada je izdvojila 20 hiljada evra za međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma Dokufest i 23.920€ za Poljoprivrednu zadrugu „Krusha“. Ova zadruga je nasledinik udruženja „Udovice – Grat e veja ,“ koje se sastojalo od žena, glava porodice sela Krusha opštine Orahovac. Zadruga se bavi uzgojem povrća i njihovom preradom.

Kabinet Vlade je odobrio zahtev Državne komisije za obeležavanje 550e godišnjice smrti Gjergj Kastriotija, proglašenom opštenarodnom godinom Skenderbega, za postavljanje kompozicije statue tri lidera albanske Prizrenske lige u dvorište zgrade Lige.

Vlada je usvojila odluku o isključenju procesa opremanja sa komunikacionim sistemom visoke sigurnosti iz delokruga Zakona o javnim nabavkama Republike Kosovo , Ministarstvo spoljnih poslova Kosova .

Na današnjoj sednici je usvojen nacrt zakona o ratifikaciji izmena i dopuna finansijskog sporazuma za IPA 2015 između Kosova i Evropske unije.

Vlada je takođe odobrila zahtev opštine Prizren za davanje na korišćenje nekretnina, u vlasništvu Vlade Republike Kosovo, za potrebe i javni interes.

Vlada je odobrila predlog Ministarstva za lokalnu upravu u vezi sa zahtevom opštine Podujevo za povlačenje iz procesa privatizacije i vračanje imovine bivšeg Društvenog preduzeća poljoprivredne zadruge “ Perparimi-Napredak “, koje je trenutno pod upravom Kosovske agencije za privatizaciju, u cilju ostvarivanja javnog interesa u opštini Podujevo.

U cilju realizacije projekata od interesa, su odobrene odluke za povlačenje iz procesa privatizacije imovine u opštini Uroševac, dok je za opštinu Orahovac usvojena odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti kojim upravlja Agencija za šume Kosova u katastarskoj oblasti Orahovac.

Kabinet vlada je preporučio da opštine prethodno analiziraju i opravdaju svoje zahteve za imovinu, jer bi ovi zahtevi mogli da stvore dodatne troškove za njihove budžete u budućnosti.

Vlada Kosova je usvojila odluku o daljem razmatranju zahteva za eksproprijaciju u javnom interesu nepokretnosti koje su predmet izgradnje regionalnog puta na segmentu Osojane- Rakoš; nepokretnosti koja je predmet izgradnje „Kule Dem Ahmetija“ sa ciljem da ona pretvori u kuću muzej; i imovine koje je predmet izgradnje“zaobilaznice Đakovica“ proširenje puta Đakovica – Prizren.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije za modernizaciju javne uprave 2018-2020. Plan se fokusira na postizanje rezultata u oblasti:
– civilne službe (upravljanje ljudskim resursima);
– javnih administrativnih usluga i procedura; i
– Odgovornosti i organizacije državne uprave.
Na današnjoj sednici, kabinet Vlade je informisan o sprovođenju Nacionalnog programa za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u periodu januar-jun 2018. godine Program za ovu godinu ima 532 mere, od kojih 144 su zakonske mere i 388 su izvršne mere. Stopa ukupnog sprovođenja programa je 24.33 odsto.

Ministar regionalnog razvoja, Rasim Demiri, je obavestio kabinet sa zahtevima bosanske zajednice na severu, koji zahtevaju da budu deo procesa dijaloga do konačnog sporazuma u Briselu. Premijer je izrazio stav da su kosovske institucije otvorene za dijalog sa svim zainteresovanim stranama koje mogu da doprinesu završetku dijaloga u Briselu.