Zyra Ligjore (ZL)

FUSHËVEPRIMI I ZYRËS LIGJORE

1. Zyra Ligjore (ZL), është njësi organizative në kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe koordinon punën e ministrive sa ka të bëjë me hartimin e legjislacionit, si dhe shqyrton konsistencën me dispozitat kushtetuese dhe ligjore, si dhe mbikëqyrë cilësinë dhe standardet e hartimit të legjislacionit.

2. Zyra Ligjore, bashkërendon dhe shqyrton të gjitha projektligjet që Qeveria ia dorëzon Kuvendit, dhe lidhur me këtë:

2.1. Udhëzon dhe ndihmon iniciuesit e projektit rreth standardeve të hartimit të legjislacionit;

2.2. Bashkërendon procesin e hartimit të legjislacionit;

2.3. Mbikëqyrë mbarëvajtjen procedurale dhe kontrollon cilësinë e legjislacionit.

3. Po ashtu, Zyra Ligjore ka edhe detyrat dhe përgjegjësitë në vijim:

3.1. Ofron shërbime këshillimore dhe ekspertizë për degën e ekzekutivit;

3.2. Shqyrton koncept – dokumentet për të siguruar nëse është identifikuar nevoja për miratimin e ligjeve apo akteve nënligjore të nevojshme;

3.3. Merr pjesë në hartimin e legjislacionit nga fushëveprimi i njësive përkatëse të ZKM-së, si dhe sipas kërkesave të Kryeministrit edhe në legjislacionin nga fushëveprimi i ministrisë përkatëse;

3.4. Bashkëpunon me institucionet tjera të nivelit qendror dhe lokal për krijimin e infrastrukturës ligjore nga fushëveprimtaria e Qeverisë;

3.5. Ndihmon dhe bashkëkoordinon me Ministrinë e Integrimeve Evropiane procesin e përputhshmërisë së legjislacionit të Republikës së Kosovës me legjislacionin e Bashkimit Evropian (Acquis të BE-së);

3.6. Siguron përmbushjen e detyrave ligjore në zbatimin e ligjit dhe të dispozitave tjera nga fushëveprimtaria e Zyrës së Kryeministrit. 3.7. Bashkërendon procesin e përgatitjes së Programit Legjislativ të Qeverisë dhe monitoron zbatimin e tij;

3.8. Zyra Ligjore, bashkëpunon me departamentet përkatëse ligjore të ministrive për përfshirjen e akteve përkatëse nënligjore në Planin Legjislativ të akteve nënligjore;

3.9. Udhëheq Këshillin e drejtorëve të departamenteve ligjore të të gjitha ministrive dhe shërben si mekanizëm për bashkërendimin dhe mbarëvajtjen në hartimin dhe zbatimin e legjislacionit;

3.10. Mban dhe përditëson regjistrin e akteve nënligjore të Qeverisë.

4. ZL kryen detyrat dhe përgjegjësitë tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi dhe detyrat e përcaktuara nga Kryeministri dhe Sekretari i përgjithshëm i ZKM-së.

5. Numri i të punësuarve në Zyrën ligjore është 11 (njëmbëdhjetë) nëpunës civilë, si në vijim:

5.1. Drejtori i Zyrës Ligjore;

5.2. Koordinatori i Zyrës Ligjore;

5.3. Tetë (8) zyrtarë të lartë ligjor;

5.4. Menaxheri i Zyrës Ligjore;

 

Mentor Borovci
Drejtor i Zyrës Ligjore
E-mail: mentor.borovci@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 630

Agron H. Gashi
Koordinator i Zyrës Ligjore
E-mail: agron.h.gashi@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 856

Xhavit Bulliqi
Zyrtar i lartë ligjor
E-mail: xhavit.bulliqi@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 022

Besnike Mehmeti
Zyrtare e lartë ligjore
E-mail: besnike.mehmeti@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 072

Flurije Morina
Zyrtare e lartë ligjore
E-mail: flurije.morina@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 822

Nafije Sejdiu
Zyrtare e lartë ligjore
E-mail: nafije.sejdiu@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 820

Valbona Fetahu
Zyrtare e lartë ligjore
E-mail: valbona.fetahu@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 626

Nehat Pllana
Zyrtar i lartë ligjor
E-mail: nehat.pllana@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 020

Alberita Hyseni
Zyrtare e lartë ligjore
E-mail: alberita.hyseni@rks-gov.net
Tel: 038 200 14 019