19.02.2021

65. sastanak vlade

 

Priština, 18. februar 2021

Vlada Kosova, je pod predsedavanjem premijera Avdullaha Hotija, održala 65. po redu sastanak na kojem je odobrila strategije i druge dokumente iz svojih ustavnih i zakonskih odgovornosti.

Kosovska strategija bezbednosti je bila prvi dokument koji je na današnjem sastanku dobio odobrenje Vlade. Ovaj dokument definiše strateške pravce unutrašnje i spoljne bezbednosne politike naše zemlje kroz koje će biti obezbeđena zaštita i strateško bezbednosno partnerstvo sa našim prijateljima. Dokument je u duhu promocije ljudskih sloboda i prava i osigurava zaštitu interesa naše zemlje i saradnju sa kosovskim strateškim partnerima.

I godišnja platforma obaveštajne i bezbednosne politike za 2021. Godinu je takođe, na današnjem sastanku, dobila odobrenje Vlade. Dokument je zasnovan na zakonu o Kosovskoj obaveštajnoj agenciji. Ovaj dokument se takođe šalje na informisanje Nadzornom odboru Kosovske obaveštajne agencije u Skupštini Kosova.

Vlada je na današnjem sastanku osnovala Organizacioni odbor za obeležavanje „epopeje OVK“ koji čine:

1. g. Anton Cuni, ministar odbrane, predsedavajući;

2. G. Bekim Jashari, predsednik opštine Skenderaj, član;

3. Gđa. Vlora Dumoshi, ministarka kulture, omladine i sporta, član;

4. Gđa. Meliza Haradinaj-Stublla, ministarka spoljnih poslova i dijaspore, članica i

5. Agim Veliu, ministar unutrašnjih poslova, član.

6. Kabinet predsednika;

7. Skupština Kosova;

8. Opština Priština;

9. Organizacije proizašle iz rata OVK;

10. Asocijacija kosovskih opština i

11. Organizacije civilnog društva.

Vladin kabinet odobrio je inicijativu za zaključivanje sporazuma između Republike Kosovo i države Kuvajt o statusu pripadnika Kosovskih bezbednosnih snaga tokom njihovog privremenog boravka u državi Kuvajt. Republika Kosovo do sada ima 15 takvih sporazuma i u tom duhu je odlučeno da se potpiše sporazum sa državom Kuvajt.

Vlada je takođe odobrila konceptni dokument za oblast Vojne policije, koji na osnovu pružene analize otvara put pravnom regulisanju Vojne policije u okviru Kosovskih bezbednosnih snaga, što će biti dodata vrednost za ovu instituciju.

Strategija bezbednosne zaštite takođe je dobila odobrenje Vlade Kosova, kojom se definiše konceptualno i organizaciono uređenje odbrane u Republici Kosovo. Strategija ponovo potvrđuje cilj Kosova za članstvo u NATO-u i saradnju sa regionalnim i međunarodnim bezbednosnim akterima.

Vlada je takođe odobrila Državnu strategiju Republike Kosovo za integrisano upravljanje granicama 2020-2025 i Akcioni plan za integrisano upravljanje granicama 2020-2023. Ovaj dokument je zakonska obaveza i ima za cilj upravljanje bezbednošću, zaštitom i kontrolom državne granice zemlje.

Vlada je usvojila odluku o dodeli sredstava za doplatu zarada raznim institucijama i sektorima koji su imali veću posvećenost u suočavanju sa pandemijom COVID-19 na sledeći način:

1. Dodatna finansijska sredstva u iznosu od 3.000.000 € (tri miliona evra) izdvajaju se za sektor obrazovanja za isplatu prvog dodatka za nastavnike i tehničko/administrativno osoblje u preduniverzitetskom sistemu;

2. Za sektor bezbednosti, odnosno policijske službenike, dodeljuju se dodatna finansijska sredstva u iznosu od 700.000 € (sedamsto hiljada evra);

3. Za hitni sektor, odnosno Vatrogasce, dodeljuju se dodatna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 180.000 € (sto osamdeset hiljada evra);

4. Za socijalni sektor dodeljuju se dodatna finansijska sredstva u iznosu od 78.000 € (sedamdeset osam hiljada evra) za isplatu dodataka na zarade aktivnih socijalnih radnika u centrima za socijalni rad;

5. Za zdravstveni sektor (na svim nivoima) dodeljuju se sledeća finansijska sredstva:

a). Iznos od 100.000 evra (sto hiljada evra) za isplatu dodataka na zarade zdravstvenim radnicima koji obavljaju zdravstvene usluge u javnom sektoru na osnovu ugovornih sporazuma koje imaju sa budžetskim organizacijama na lokalnom nivou.

b). Iznos od 160.000 € (sto šezdeset hiljada evra) za isplatu dodataka na zarade tehničkim radnicima u privatnom sektoru (čišćenje i fizičko obezbeđenje) koji obavljaju ugovorene usluge za javne zdravstvene ustanove, za dva meseca februar i mart 2021;

Druge kategorije javnog sektora koje se bave upravljanjem pandemijom i koje su izložene riziku od zaraze COVID-19, a koje nisu deo ove odluke ili preliminarnih odluka o takvim dodacima, mogle bi se rešavati odvojenim odlukama na osnovu profesionalnih procena nivoa izloženosti riziku i budžetskih mogućnosti, počev od marta 2021. godine.