Agencija za hranu i veterinarstvo (AHV)

1. Agencija za hranu i veterinu je izvršna agencija koja deluje u okviru Kancelarije premijera i obavlja svoje funkcije i odgovornosti definisane Zakonom br. 03/L-016 o hrani i pravilniku br.03/2010 za organizaciju Agencije za hranu i veterinu (17.09.2010).

2. AUV obavlja i druge poslove i odgovornosti propisane u važecem zakonu koji reguliše pitanje bezbednosti hrane, životinjskog i biljnog porekla, pitanje javnog zdravlja, zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja, pitanje veterinarske, fitosanitarne i sanitarne službene kontrole i drugoj relevantnoj zakonskoj regulativi kao i dužnosti utvrdene od strane Premier.