Komisija za istraživanje vazduhoplovnih udesa i incidenata (KIVUI)

1. Komisija za istraživanje vazduhoplovnih udesa i incidenata istrage, u Kancelariji premijera je osnovana u skladu sa Zakonom br. 03/L- 051 o civilnom vazduhoplovstvu. KIVUI je odgovoran za istragu vazduhoplovnih udesa i incidenata u vazduhoplovstvu unutar Kosova ili gde se obuhvataju avioni registrovani na Kosovu, bilo gde da se oni nalaze.

2. Na osnovu zakona br. 04/L-63 o Kosovskim Zheleznicama, stvoren je organ za Istrazhavanje nesreca u zhelsnickog saobracaj u okviru Komisije za Istraživanje Vazduhoplovnih Udesa i Incidenata Istrage. KIVUI je odgovoran za istrazhivanje nesreca i incidenata u zheleznickom sektoru na teritoriju Republike Kosove.

3. KIVUI je ovlašcen da zahteva od bilo kakve javne vlasti na Kosovu i / privatnog lica ili organizacije na Kosovu da joj pruži podršku neophodnu za sprovodenje istrage koja je utvrdena zakonom o civilnom vazduhoplovstvu , ili istrage koja se traži prema medunarodnom sporazumu ili od medunarodne vazduhoplovne organizacije.

4. Istrage pokrenute od snage KIVUI nece se u svakom slucaju odnositi na utvrdzivanje krivice ili odgovornosti. Istrage su nezavizsni, razdvojeni i bez prejudiciranja bilo kakve sudske, upravne, odgovrorne postupke.

Clanovi KIVUI-ja su:

KIVUI je u 24/7 uslugu i hitnu sluzbu, gde svako obavestenje bilo nesrece ili incidenta se moze javiti u broju staratela ili preko elektronskom puta.

KIVUI info:
Tel: 0800 90000
Tel: +377 45 356 666:
E-mail: [email protected]