Kosovske agencije za zaštitu od zračenja i nuklearna bezbednost

1. Kosovske agencije za zaštitu od zracenja i nuklearna bezbednost , kao izvršna agencija Vlade odnosno Kancelarije premijera, obavlja svoje funkcije i odgovornosti definisane u Zakonu br . 04 / L -. 067 o kosovskoj Agenciji za zaštitu od zracenja i nuklearna bezbednost ( Službeni list, br 18, 03. jul 2012) i relevantnom Uredbu o organizaciju Agencije .

2. Agencija obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrdene sa važecim zakonom kao i dužnosti odredene od strane premijera.