Statistička agencija Kosova (ASK)

1. Statisticka agencija Kosova (SAK) je profesionalna institucija, nezavisna, vrši prenos i distribuciju zvanicne statistike i koordinator je zvanicne statistike na Kosovu, koja posluje u okviru Kancelarije Premijera (KP) i obavlja svoje funkcije i odgovornosti na osnovu Zakona br. 04/l-036 zvanicnim statistikama Republike Kosovo (Službeni list br. 26, 25. novembar 2011) i relevantnog Uredba za organizaciju Statisticke agencije Kosova.

2. SAK –a obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrdene sa važecim zakonom i dužnostima utvrdenim od strane premijera.