Generalni Sekretar

FITIM KRASNIQI
[email protected]

CILJ

Da doprinese jačanju nove javne administracije na Kosovu, posebno u Kancelarije premijera, kroz vođstvo i međuljudske veštine na položaju Generalnog sekretara.Generalni sekretar Kancelarije premijera je najviši civilni službenik u Vladi Republike Kosovo i administrativni je rukovodioc Kancelarije Premijera, koji direktno podnosi izveštaje premijeru.

PËRVOJA PROFESIONALE

KANCELARIJA PREMIJERA – Vlada Kosova Novembar 2005 – Aktuale

Pozicija: Generalni sekretar

 • Administrira i upravlja sledećim aspektima:
 • Pruža savete o politici Premijeru;
 • Osigurava da se političke odluke i druge mere Kancelarije premijera i Vlade sprovode efikasno i uspešno;
 • Osigurava da se redovno nadgledaju sprovedbene mere Kancelarije premijera i da se produzmu korektivne mere u slučaju prepreka;
 • Upravlja civilnim službenicima i ostalim zaposlenima u Kancelariji premijera;
 • Upravlja finansijama i drugim resursima Kancelarije premijera;
 • Upravlja protokom informacija po ministarstvima;
 • Redovno sarađuje i koordinira sa sekretarima drugih ministarstava;
 • Koordinše izveštaj Kancelarije premijera sa njegovim podređenim organima uprave;
 • Koordinše rad Kancelarije premijera sa Skupštinom, Predsedništvom i drugim organima državne uprave;
 • Savetuje i predsedava Savetom stalnih sekretara putem nedeljnih sastanaka, administrativnih naloga i sistema izveštavanja za sprovođenje vladinog programa,
 • Daje preporuke premijeru i članovima njegovog kabineta, prema potrebi,
 • Upučuje i vodi godišnji proces planiranja budžeta i učestvuje u različitim strateškim poslovima.

KANCELARIJA PREMIJERA – Vlada Kosova Decembar 2004– Novembar 2005

Pozicija: Direktor Kordinacionog Sekretariata Vlade (KSV)

 • Vođenje poslova u KSV sa svih aspekata, uključujući:
  • Upravljanje i nadzor osoblja KSVØe
  • Koordinacija sa ostalim ministarstvima za sprovođenje odluka Vlade,
  • Identifikovanje nedeljnih pitanja svih centralnih IPSV-a, i njihovo predstavljanje na nedeljnim sastancima vlade,
  • Priprema i distribucja zapisnika sa sastanaka Vlade svih centralnih PISV-e,
  • Nadziranje kontinuiteta procesa osetljivih pitanja kako se zahteva od strane premijera i generalnog sekretara sa relevantnim telima,
  • Koordinisanje rada u pogledu zakonodavnog procesa nadgledanjem prenosa svih nacrta zakona iz izvršne vlasti zakonodavtsva .
 • Saradnja sa drugim ministarstvima i kancelarijama da bi se obezbedile nformacije o važnim pitanjima, kako zahteva Premijer i političke savetnici.
 • Osnivanje Jedinice za koordinaciju donatora za izgradnju kapaciteta i koordinaciju sa Generalnim sekretarom tokom njegovog odsustva sa konsultantima i Strateškim komitetom za dokument “Strateški akcioni plan” za izgradnju kapaciteta na Kosovu“.
 • Učešće u pripremanju godišnjeg Plana rada KSV-e

PRIŠTINSKI UNIVERSITET septembar 2003 – 2006

Pozicija: Ass. Profesor / Predavač na Odeljenju Političkih nauka

Predavanja o spoljnoj politici i diplomatiji i komparativnoj politici, sa fokusom na bliskoistočnu politiku. U početku je radio kao pomoćnik predavača.

OBRAZOVANJE

— Magistar nauka, – Međunarodni odnosi – Dvogodišnje postdiplomske studije ` –  Juli 2003
Instituti i Shkencave Politike, Universiteti Uludag, Turqi

-Diploma iz osnovnih univerzitetskih studija – menadžment i informatika` – Juli 2012
Univerzitetski koledž za biznis, Ekonomski fakultet, Priština

– Diploma iz umetnosti, jezika i filozofije ` – Juni 1998
Univerzitet u Tirani, Albanija

KURSOVI OBUKE                                                                                                                                

 • “ Specijalni program za službenike korinacionog sekretarijata vlade “, 2006, Velika Britanija, PAI Int.
 • „Upravljanje i planiranje projekata“, maj 2005., Italija, SSAI
 • „Strategije za oživljavanje javne uprave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi i zemljama CIS“, jun 2005., Grčka, UNDESA
 • „Organizaciono ponašanje“, oktobar 2005., Albanija, TIPA
 • „Upravljanje projektima“, 21. i 24. februara 2005., Priština, KIJU / KIJA
 • „Strateško planiranje“, 30. i 31. maja 2005., Priština, KIJA / KIJA
 • „Obuka za efikasnu javnu prezentaciju“ 23. septembar 2005., Priština
 • „Obuka o upravljanju kadrovima“ 5. mart 2005., Priština, MDA
 • „Obuka za upravljanje odnosima sa javnošću“ 12. maj 2005., Priština, MDA
 • „O reformi javne uprave i upravljačkim veštinama“ mart – maj 2003., Albanija, TIPA
 • MS Access 2000, mart 2001, MS Word 2000, novembar 2000, MS Excel 2000, juni 2000

Tehničke veštine

Jezik: Albanski (maternji), Turski (tečno), Engleski (dobro) i Srpski (dovoljno)
Kompjuter:  Microsoft Office XP

OSTALE ODGVORNOSTI

 • Član Komisije za visoka javna imenovanja: -Mar 06
 • Šef radne grupe za prebacivanje nadležnosti i odgovornosti sa MJS na MUP – Decembar 06
 • Šef Upravnog odbora CBF/UNDP – Novembar  07
 • Predstavnik i Koordinator Vlade u Skupštini Kosova – Februar 07
 • Član ‘ad hoc’ panela za identifikaciju i preporuku potencialnih kandidata u: Komisiju za istraživanje aeronautičkih udesa i incidenata: – Oktobartet 08
 • Predsedniki Komisije za Privatizaciju javnih preduzeča – Oktobar 08
 • Član Komisije za visoka naimeninovanja i disciplinu u Kosovskoj Policji – Oktob 08
 • Predsedavajući Upravnog Odbora Stalnih sekretara Vlade – Maj 05
 • Predsednik Upravnog odbora PAI/ DFID -Maj 05
 • Član Upravnog Odbora za razvoj Kapaciteta – Maj 05
 • Član Upravnog Odbora Arhive Kosova – Maj 06
 • Član međuministarske Komisije za Reformu javne uprave Kosova – Maj 08
 • Član Radne Grupe za koordiniaciju rada za sprovođenje Strategije i akcionog plana za  Reformu javne Uprave. – Trenutno

Dnevni agenda

Sve