Kancelarija za objavljivanje Službenog lista

1. Kancelarija za objavljivanje Službenog lista , kao što je definisano u Zakonu br. 03/L-190 o Službenom listu Republike Kosovo ( Službeni list br 74, 20. jul 2010), ima sledece zadatke i odgovornosti:

1.1. objavljivanje pravnih akata, koja se šalju Kancelariji za objavljivanje u Službenom listu, u štampanom obliku i u elektronskoj formi, a koja akta ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom;

1.2. KOSL koordinira rad sa svim institucijama centralnog, lokalnog , sudskog nivoa i ostalim institucijama koje su dužne da objave svoja akta koja donose prema važecim zakonima u Službenom listu Republike Kosovo.

1.3. držanje ili cuvanje tajnosti ili zvanicne poverljivosti podataka zakona i drugih akata, dok se ona ne objave u Službenom listu štampanom obliku i u elektronskoj formi;

1.4. Tehnicko uredivanje konacnih verzija koja se objavljuju u Službenom listu u štampanom i elektronskom obliku;

1.5. Lekturisanje na albanskom jeziku kao i prevodenje na turskom i bosanskom jeziku;

1.6.Tacno i blagovremeno objavljivanje pravnih akata u Službenom listu u štampanom obliku i elektronskoj formi;

1.7. Vodi i ažurira registar i bazu podataka o zakonima;

1.8. Koordinira rad sa ekonomskim operaterem koja obavlja štampanje Službenog lista;

1.9. koordinira radove sa ekonomskim operaterem koji vrši distribuciju Službenog lista

1.10. Koordinira rad sa drugim zainteresovanim stranama i raznim donatorima u saradnji sa Premijerom;

1.11. Saradnja sa nadležnim državnim institucijama na obezbedivanju web stranice Službenog lista od potencijalnih nasilnika i održavanje ovog veb sajta;

1.12. Izrada dugorocnog strateškog plana rada i aktivnosti kancelarije;

1.13. Priprema godišnjeg izveštaja o radu i prezentacija ovog izveštaja Premijeru.

2. Obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrdene važecim zakonom i zadaci postavljeni od strane premijera i generalnog sekretara KP .

3. Broj zaposlenih u Kancelariji za objavljivanje Službenog lista je 7 (sedam) civilnih službenika, kao što sledi:

3.1 Direktor Kancelarije za objavljivanje Službenog lista;

3.2 Kancelarija koordinatora;

3.3 Lektor za albanski jezik;

3.4 Viši službenik u SLK -a;

3.5 Viši službenik za prevodenje albanski -turski;

3.6 Viši službenik za prevodenje albasnko bosanski ;

3.7. Viši službenik za održavanje wev stranice SLK.