Kancelarija centralne uprave

1. Kancelarija centralne uprave je odgovorna za sveobuhvatnu administrativnu oblast delovanja Kancelarije premijera.

2. Kancelarija centralne uprave je odgovorna za predlaganje politika u oblasti administracije i sprovođenje politika koje se tiču adinistracije Kancelarije premijera.

3. Kancelarija centralne uprave ima sledeće zadatke i odgovornosti:

3.1. koordiniše, upravlja i pruža administrativne usluge svim jedinicama i organima u okviru Kancelarije premijera;

3.2. odgovorna je za pružanje administrativnih usluga u kadrovskoj oblasti, kao i za upravljanje osobljem Kancelarije premijera u skladu sa Zakonom o državnoj službi i drugim zakonima koji su na snazi, a koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima;

3.3. pruža zajedničke usluge celokupnom osoblju Kancelarije premijera;

3.4. stara se o održavanju opreme i pruža usluge informacione tehnologije i telekomunikacija;

3.5. obezbeđuje usluge prevođenja i lekture

3.6. vodi računa o funkcionisanju logistike, transportu, skladištima, kancelarijskom materijalu, dokumentaciji i infrastrukturi Kancelarije premijera.

4. obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrđene važećim zakonom, kao i zadatke koje su odredili generalni sekretar Kancelarije premijera i premijer;

5. Broj zaposlenih u Kancelarija centralne uprave je 20 (dvadeset) civilnih službenika, i to:

5.1. direktor Kancelarije;

5.2. šef divizije za ljudske resurse;

5.3. šef divizije za IT;

5.4. viši službenik za osoblje.

5.5. rukovodilac jezičke divizije;

5.6. administrator baze podataka,

5.7 .administrator sistema.

5.8 .administrator mreže;

5.9 .stručnjak za IT podršku;

5.10. dva (2) visoka službenika za prevod albanski / engleski,

5.11. visoki službenik za prevod albanski / srpski;

5.12. visoki službenik za logistiku;

5.13. rukovodilac jedinice za transport

5.14. četiri (4) službenika za transport / vozača;

5.15. magacioner / prijem;

5.16. administrativni asistent.