Kancelarija poverenika za jezike

Kancelarija poverenika za jezike

Kancelarija poverenika za jezike obavlja nadležnosti utvrđene Zakonom o upotrebi jezika i to su sledeće nadležnosti:

 • prati poštovanje Zakona u svakoj instituciji koja se nalazi pod njenom nadležnošću;
 • preduzima sve neophodne mere u okviru svojih ovlašćenja, uključujući i posredovanje, kako bi se osiguralo poštovanje Zakona u svakoj instituciji koja se nalazi pod njenom nadležnošću;
 • razmatra i daje preporuke u vezi sa propisima ili administrativnim uputstvima u skladu sa Zakonom, a u vezi sa usklađenošću i doslednošću bilo kojeg drugog zakonskog akta, propisa ili administrativnog uputstva sa Zakonom;
 • sprovodi istrage, bilo na svoju inicijativu ili na osnovu žalbe koju je bilo koje fizičko ili pravno lice podnelo u vezi propusta bilo koje institucije pod nadležnošću Kancelarije, u skladu sa Zakonom ili nekim drugim aktom koji se odnosi na status i upotrebu službenih jezika, kao i na druge jezike zajednica čiji jezik nije službeni jezik Republike Kosovo;
 • prema potrebi savetuje ili pruža pomoć javnosti u vezi njihovih prava u skladu sa Zakonom;
 • prema potrebi savetuje ili pruža pomoći institucijama koje su pod njenom nadležnošću u vezi njihovih obaveza proisteklih iz Zakona;
 • pomaže Vladi u sprovodenju, a i samostalno sprovodi programe javnog informisanja i redovne aktivnosti informisanja stanovništva, kako bi javnost bila upoznata sa svojim pravima po Zakonu.

U cilju sprovođenja svojih nadležnosti, Kancelarija ima ovlašćenja i moć da:

 • zahteva, dobija pristup i vrši pregled dokumentacije institucija, preduzeća i organizacija pod svojom nadležnošću;
 • zahteva da institucija i njeni zaposleni sarađuju sa Kancelarijom, obezbeđujući Kancelariji pristup svojim prostorijama i relevantnim informacijama, uključujući i kopije delova ili celih dosijea i drugih dokumenata, na zahtev Kancelarije, sa izuzetkom tajnih dosijea ili informacija;
 • pozove svako lice ili svedoka u cilju dobijanja usmenog ili pismenog dokaza neophodnog za istraživanje slučaja;
 • obezbedi naknadu troškova putovanja i boravka osobama od kojih se traži da se pojave pred Kancelarijom ili koje treba da putuju da bi se obezbedila bilo kakva informacija, zapis ili dokaz za potrebe istrage;
 • da izrekne i nametne bilo koju sankciju kako je propisano u važećem Administrativnom uputstvom o određivanju administrativnih sankcija zbog kršenja Zakona o upotrebi jezika, u slučaju kada preporuke Kancelarije o pravnim lekovima ili za ponovni pretres ili naknadu nisu rešeni od strane nadležnog organa i to kao poslednje sredstvo;
 • u slučaju da lice propusti ili odbije da poštuje zahteve Kancelarije, ili ometa ili onemogućava Kancelariju u obavljanju svojih dužnosti, ili gde je povreda takve prirode, Kancelarija može pokrenuti pravni ili disciplinski postupak preko nadležnog organa protiv lica ili organizacije koja je odgovorna za povredu.

ISTORIJA

Kancelarija poverenika za jezike je osnovana aprila 2012. godine u sklopu Kabineta premijera, a na osnovu Uredbe br.07/2012. Zakon o upotrebi jezika obavezuje sve javne institucije i pružaoce usluga da osiguraju ravnopravnu upotrebu oba službena jezika, albanskog i srpskog, kao i službenih jezika u opštinama, i jezika koji su u službenoj upotrebi u opštinama. 2007. godine Vlada Kosova je osnovala Komisiju za jezike u skladu sa članom 32 – Zakona o upotrebi jezika u cilju praćenja sprovođenja zakona, očuvanja, promocije i zaštite službenih jezika, osiguravanja njihovog ravnopravnog statusa na Kosovu, kao i zaštite i očuvanja jezika zajednica čiji maternji jezik nije službeni jezik. Uprkos ovlašćenjima koja je imala prema Zakonu o upotrebi jezika, u praksi su postojali brojni faktori koji su ograničavali kapacitet i efikasnost Komisije za jezik. U cilju unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika, Vlada Kosova je 2011. godine formirala radnu grupu za reformu Komisije za jezike. (Odluka o osnivanju rg). Projekat reforme vodila je Kancelarija premijera / Kancelarija za pitanja zajednica. Kao rezultat rada radne grupe, doneta je Uredba 07/2012 o Kancelariji poverenika za jezike, na osnovu koje su formirana dva mehanizma podrške – Odbor za jezičku politiku i Mreža za jezičku politiku. Takođe, Uredba jasno definiše procedure i uslove za odabir poverenika za jezike, kao i za odabir osoblja Kancelarije.

4. aprila 2012. godine je potpisana Uredba Vlade br.07/2012 o Kancelariji poverenika za jezike

29. maja 2012. godine je formiran Odbor za jezičku politiku, koji deluje kao forum za jezičku politiku. Mreža za jezičku politiku obezbeđuje da institucije imenuju službenike za veze sa kojima će Kancelarija poverenika za jezike moći da sarađuje u cilju boljeg sprovođenja Zakona o Upotrebi jezika.

19. decembra 2012. godine imenovan je poverenik za jezike.