Kancelarija Saveta za regionalnu saradnju

Kancelarija saveta za regionalnu saradnju (KSRS) deluje u okviru Kancelarije premijera, pod vođstvom političkog savetnika imenovanog od strane premijera koji je nadležan za upravljanje Kancelarijom i izvršenje i sprovođenje ovlašćenja Kancelarije, a koji je, istovremeno, i nacionalni koordinator za regionalnu saradnju u okviru zemalja jugoistočne Evrope.

2. KSRS ima sledeće dužnosti i obaveze:

2.1. predstavlja Republiku Kosovo kao Nacionalni koordinator za regionalnu saradnju u okviru zemalja jugoistočne Evrope;

2.2. koordinira aktivnostima regionalne saradnje u okviru Saveta za regionalnu saradnju direktno sa Sekretarijatom u Sarajevu (u daljem tekstu – SRS);

2.3 . koordinira aktivnostima regionalne saradnje sa resornim ministarstvima i drugim institucijama;

2.4. prati aktivnosti i učestvuje u regionalnim inicijativama u okviru SRS-a;

2.5. identifikuje i analizira slučajeve i razloge zbog kojih neki od predstavnika ne učestvuju u radu SRS-a;

2.6 . priprema tromesečne i godišnje izveštaje na osnovu plana rada SRS-a;

2.7. priprema podatke o regionalnoj saradnji za izveštaj o napretku Evropske komisije;

2.8 . priprema izveštaje na osnovu prioriteta u okviru Akcionog plana evropskog partnerstva;

2.9 . u saradnji sa drugim državnim organima da priprema stav Kosova o učešću u regionalnim inicijativama za saradnju;

2.10. učestvuje u radnim grupama, na regionalnim sastancima, konsultacijama stručnjaka i drugim aktivnostima prikladnim za odražavanje stava Kosova u vezi regionalne saradnje;

2.11. obezbeđuje sve neophodne informacije i da pripremi bazu podataka koja se odnosi na regionalnu saradnju;

2.12. ocenjuje sprovođenje strategije za regionalnu saradnju.

3. Dužnosti i obaveze Saveta za regionalnu saradnju su:

3.1. Nacionalni koordinator predstavlja Republiku Kosovo na sastancima Upravnog odbora (na osnovu statuta) SRS-a;

3.2. koordinacija aktivnosti u okviru SRS-a direktno sa Sekretarijatom u Sarajevu;

3.3. koordinacija aktivnosti sa resornim ministarstvima, preko kontaktnih tačaka u okviru resornih ministarstava;

3.4. praćenje aktivnosti regionalne saradnje, učestvovanje u regionalnim inicijativama pod okriljem SRS-a (olakšava i koordiniše se preko KSRS-a) i u drugim posebnim prilikama;

3.5. pokretanje postupka i staranje o sprovođenju odluke o godišnjem doprinosu Vlade Republike Kosova u SRS;

3.6 . podnošenje tromesečnih i godišnjih izveštaja Vladi Republike Kosovo;

3.7. koordinacija i pripremanje podataka za izveštaj Evropske komisije o napretku u okviru resornih ministarstava u vezi sa regionalnom saradnjom;

3.8 . koordinacija izradom strateških dokumenata izrađenih od strane drugih struktura;

3.9. staranje o ukslađenosti dokumenata za strateško planiranje sa vladinim politikama Kosova;

3.10. pružanje pomoći pri stvaranju međuministarskog sistema kako bi postojala koordinacija u procesu razvoja politika;

3.11. saradnja sa Kancelarijom za komunikaciju sa javnošću / KP u vezi pitanja komunikacije i informacija vezanih za regionalnu saradnju u okviru SRS-a;

3.12. izvršavanje zahteva premijera i zamenika premijera u vezi sa dužnostima i obavezama Nacionalnog koordinatora;

3.13. izvršavanje svih aktivnosti koje su u skladu sa politikama i prioritetima koje je uspostavila Vlada Kosova.

4. Kancelarija Saveta za regionalnu saradnju zapošljava 3 (tri) civilna službenika, i to su:

4.1. Šef Kancelarije Saveta za regionalnu saradnju i

4.2. dva (2) viša službenika za vezu sa ministarstvom.

Tel: 038 / 201 – 14 831