Kancelarija za budžet i finansije (KBF)

1 Kancelarija za budžet i finansije ima sledeće zadatke i odgovornosti:

1.1. KBF planira budžet Kancelarije premijera.

1.2. usklađuje budžetsku politiku KP u skladu sa budžetskom strategijom;

1.3. sprovodi usvojenu budžetsku politiku na osnovu Zakona o upravljanju javnim finansijama;

1.4. koordiniše budžetsko planiranje u saradnji sa budžetskim jedinicama u okviru KP-a;

1.5. kontroliše i usklađuje budžet KP u saradnji sa budžetskim jedinicama i budžetskim okvirom KBK;

1.6. primenjuje mere budžetske štednje koje je odobrila Vlada i sprovodi odredbe budžetskog okvira i budžetskih raspisa;

1.7. KBF sastavlja budžetske izveštaje za KP;

1.8. troši budžetska sredstva u skladu sa planovima KP;

1.9. sprovodi sve odluke Vlade i premijera u vezi budžeta KP;

1.10. sastavlja finansijske izveštaje KP u saradnji sa budžetskim jedinicama u okviru KP;

1.11. izrađuje plan novčanih tokova;

1.12. sastavlja različite periodične i godišnje izveštaje koji se zasnivaju na različitim zahtevima ZUJF i Zakona o uvidu u javnu dokumentaciju;

1.13. sprovodi politike i procedure Trezora o potrošnji budžeta KP;

1.14. preduzima neophodne mere budžetske štednje;

1.15. obaveštava Kabinet premijera i sekretara KP o stanju budžeta KP, uključujući i budžetske jedinice KP;

1.16. obaveštava budžetske jedinice KP o neophodnim merama budžetske štednje;

1.17. sprovodi sve odluke premijera i sekretara KP u vezi budžeta.

2. Kancelarija za budžet i finansije obavlja i druge poslove i odgovornosti propisane Zakonom br. 03/L-048 upravljanju i odgovornostima za rad u javnim finansijama, zakonodavstvom na snazi, kao i zadatke koje joj dodele premijer i generalni sekretar KP.

3. Kancelarijom za budžet i finansije upravlja glavni finansijski službenik i ima funkcije i odgovornosti koje su mu dodeljene Zakonom br. 03/L-048 o upravljanju i odgovornostima za rad u javnim finansijama. Pozicija glavnog finansijskog službenika je jednaka pozicijama direktora kancelarija.

4. Kancelarija za budžet i finansije zapošljava 7 (sedam) civilnih službenika i to su:

4.1. direktor Kancelarije za budžet i finansije;

4.2. šef odseka za finansije.

4.3. šef odseka za budžet.

4.4. viši službenik za računovodstvo i prihode ;

4.5. viši službenik za finansije i blagajnik;

4.6. službenik za finansije i

4.7. službenik za imovinu.

Tel: 038 201 14 846