Kancelarija za dobro upravljanje

Kancelarija za dobro upravljanje, ljudska prava, jednake mogućnosti i borbu protiv diskriminacije (Kancelarija za dobro upravljanje) ima sledeće zadatke i odgovornosti:

1.1. savetuje premijera i nadležne jedinice KP-a za oblasti dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i za pitanja borbe protiv diskriminacije;

1.2. nadgleda i savetuje ministarstva za oblasti dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i za pitanja borbe protiv diskriminacije;

1.3. kreira politike iz oblasti dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i iz oblasti borbe protiv diskriminacije;

1.4. razmatra politike delovanja i nacrte zakona pripremljene od strane Vladinih organa u skladu sa važećim standardima ljudskih prava i praksama dobrog upravljanja, u saradnji sa Pravnom kancelarijom; daje savete i preporuke Premijeru i odgovarajućim ministarstvima u skladu sa okolnostima;

1.5. pomaže u razvoju i sprovođenju javnih kampanja komunikacije i drugih promotivnih projekata za podizanje svesti stanovništva o međunarodnim standardima ljudskih prava, transparentnosti, etike i odgovornosti u javnoj upravi , dobrom upravljanju, jednakim mogućnostima, borbi protiv diskriminacije i drugih principa demokratskog upravljanja;

1.6. konsultuje se sa predstavnicima različitih interesnih grupa, i po potrebi, formira savetodavna tela za razmatranje pitanja dobrog upravljanja, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i pitanja borbe protiv diskriminacije;

1.7. usklađuje proces izrade politika o uključivanju civilnog društva u proces kreiranja politika i u odlučivanje, i promoviše saradnju Vlade i civilnog društva;

1.8. usklađuje proces stvaranja sistema nadgledanja i izveštavanja o uključivanju civilnog društva;

1.9. stara se o jačanju saradnje, partnerstva, usklađivanju aktivnosti i uključenost preko Vladinih institucija i civilnog društva u cilju izrade i sprovođenja javnih politika za dobrobit građana;

1.10. edukuje i podiže svest civilnih službenika i javnosti u veza aktivnog građanstva i učešća u demokratiji;

1.11. nadgleda izradu i sprovođenje strateških dokumenata protiv korupcije koji nadgledaju aktivnosti za borbu protiv prevara i korupcije u izvršnoj vlasti, kao i podizanje svesti službenika za prevenciju i suzbijanje korupcije;

1.12. Kancelarija za dobro upravljanje služi kao sekretarijat i koordinaciona jedinica raznim telima i mehanizmima Vlade, i služi kao sekretarijat za nekoliko odbora i nacionalnih komiteta u oblasti ljudskih prava i dobrog upravljanja:

2. Kancelariji za dobro upravljanje obavlja i druge poslove i odgovornosti predviđene zakonom na koji je na snazi i dužnosti dodeljene od strane Premijera i generalni sekretar KP.

3. Kancelarija za dobro upravljanje zapošljava osam (8) civilnih službenika, i to su:

3.1. direktor Kancelarije za dobro upravljanje;

3.2. koordinator Kancelarije za dobro upravljanje;

3.3. viši službenik za prava dece;

3.4. viši službenik za dobro upravljanje;

3.5. viši službenik za jednake mogućnosti i ograničene sposobnosti;

3.6. viši službenik za jednake mogućnosti i manjine;

3.7. viši službenik za borbu protiv diskriminacije

3.8. administrativni asistent.

http://zqm.rks-gov.net/