Koordinator za imovinska prava

1. Koordinator za imovinska prava ima definisane obaveze i odgovornosti (Odluka Vlade br 11/78, 12.06.2012.) na sledeci nacin:

1.1. Savetuje Premijera Republike Kosovo u oblasti imovinskih prava

1.2 . Bice upoznat sa aktivnostima svih javnih institucija koje imaju mogucnosti da uticu na imovinska prava na Kosovu;

1.3 . Kordiniše izradu politike o imovinskim pitanjima i aktivnosti u reformi svojinskih prava;

1.4 Koordiniše razmatranje zakona od strane svih relevantnih ministarstava i agencija koje utice ili stvara imovinska prava na Kosovu da bi se utvrdilo koji zakoni predvidaju adekvatnu zaštitu prava na imovinu, ukljucujuci prava raseljenih lica i ranjivih grupa, kao što zahtevaju medunarodni standardi;

1.5 . Inicira debate i omogucava diskusije izmedu ogranka izvršne vlasti na Kosovu ogranka zakonodavne vlasti na Kosovu, civilnog društva i medunarodnih i Kosovskih nevladinih aktera, koji su zainteresovani za zaštitu imovinskih prava, kako bi identifikovali zabrinutosti u vezi sa nedostatkom prava svojine na Kosovu, i priprema izveštaj o rezultatima rada u ovom pravcu;

1.6. Koordinira izradu politike zasnovane na rezultatima ovog ocenjivanja i javne diskusije, kroz koju treba da se štite imovinska prava, a narocito prava raseljenih lica i ranjivih grupa na Kosovu;

1.7 . Pruža savete o politici premijera Kosova, na osnovu rezultata tih procesa konsultacija koji omogucavaju Vladi Kosova da predloži mere koje ce štititi imovinska prava na Kosovu;

1.8. Na osnovu politike koju je uspostavio premijer Kosova i u punoj konsultaciji sa relevantnim ministarstvima i agencijama, pripremice strategiju i akcioni plan za zaštitu imovinskih prava, posebno prava raseljenih lica i ugorženih grupa na Kosovu, što bi znacilo i sveobuhvatno izveštavanje i mehanizam nadzora koji ce obezbediti i pokazati realizaciju ciljeva identifikovani u strategiji i akcionom planu;

1.9. Koordinira aktivnosti koje se odvijaju u okviru ministarstava i agencija u sprovodenju strategije i akcionog plana Vlade za zaštitu imovinskih prava, cija je svrha da prioriteti Vlade budu ofdraženi i da budu zastupljeni u godišnjim operativnim dokumenata ovih institucija, organizuje redovna razmatranja ovih aktivnosti kako bi se obezbedilo da zakonodavni okvir za zaštitu imovinskih prava bude efikasan, a ako se to ne dogodi, onda ce predložiti potrebne reforme nakon odgovarajucih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama;

1.10. Koordinira aktivnosti Ministarstva i Agencije u primeni strategije Vlade i akcionog plana za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i šuma. Organizuje razmatranje ovih aktivnosti kako bi se osiguralo da zakonodavni okvir za zaštitu imovinskih prava bude efikasan, a ako se to ne dogodi, onda ce predložiti reforme potrebne nakon odgovarajucih konsultacija sa svim zainteresovanim stranama;

1.11. Obavlja i ostale zadatke dodeljen od strane premijera Kosova, i koji se odnose na vladinu strategiju i akcioni plan za zaštitu imovinskih prava;

1.12. Koordinator za imovinska prava je direktno odgovoran premijeru ili zameniku premijera odredenog od strane Premiera.