Kancelarija za javnu komunikaciju (KJK)

1. Kancelarija javnog informisanja u Kancelariji Premijera vrši funkcije i odgovornosti Kancelarije propisane Pravilnikom br. 03/2011 o uslugama vladine komunikacije sa javnošcu (05.04.2011), kao što sledi:

1.1. planira i koordinira vladine komunikacije koordinisanjem planova za komunikaciju sa godišnjim planom rada ministarstva i priprema kalendar buducih aktivnosti;

1.2. zahteva nedeljne informacije od kancelarije za javne komunikacije u ministarstvima o politikama i drugim aktivnostima u Ministarstvu;

1.3. obezbdjuje, kroz efikasnu koordinaciju, da zvanicnici za komunikaciju u vladinim institucijama se informišu o izjavama i aktivnostima Vlade;

1.4. obezbeduje da portparol Vlade i premijer se informišu o pitanjima i aktivnostima Vlade;

1.5. informiše javnost o radu i odlukama Vlade, kroz razvoj odnosa sa medijima, kao i organizovanjem konferencija za novinare, saopštenjima i intervjuima na medijima;

1.6. planira razvoj medijskih i promotivnih kampanji koje ukljucuju razna ministarstva;

1.7. priprema pisane i elektronske materijale za objavljivanje i distribuciju da informiše javnost o aktivnostima Kancelarije premijera, kao i druge vladine delatnosti;

1.8. je odgovorna za ažuriranje, obezbedivanje pristupa i kreditbilitet informacija na službenoj internet stranici Kancelarije premijera i upravlja e-mail adresom za komunikaciju sa javnosti;

1.9. pruža tacne izveštaje medijima o sastancima premijera sa visokim delegacijama u zemlji i inostranstvu i pruža tacne izveštaje u medijima.

1.10 .priprema i arhivira audio , video i fotografske materijale sa aktivnosti premijera i Vlade u celini;

1.11. obezbeduje redovne izveštaje od lokalnih i medunarodnih medija za premijera, portparola vlade i ministarstva;

1.12. priprema sveobuhvatni izveštaj o sprovodenju Zakona o pristupu javnim dokumentima;

1.13. priprema akcioni program koji se treba preduzete od strane institucija za sprovodenje zakona o pristupu javnim dokumentima;

1.14 obavlja sve obaveze predvidene u Zakonu o pristupu javnim dokumentima o jedinici odgovornoj za komunikaciju sa gradanima;

1.15. obavlja sve obaveze utvrdene važecim zakonom ;

1.16. pruža administrativnu i tehnicku podršku za komisije za upravljanje aktivnostima fonda za podršku manjinskim , multietnickim medijima, kao i drugih posebnih grupa na Kosovu.

2. KKJ obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrdene važecim zakonom i dužnosti dodeljene od strane premijera i generalnog sekretara KP.

3. Broj zaposlenih u Kancelariji za javne komunikacije je šest (6) civilnih službenika, kao što sledi:

3.1 direktor Kancelarije za javne komunikacije;

3.2. Koordinator Kancelarije za javne komunikacije;

3.3. Viši službenik za komunikacije sa medijima;

3.4. Viši službenik za komunikacije i tretiranje zahteva za pristup javnim dokumentima.

3.5. Službenik za komunikaciju sa medijima i akreditacije;

3.6. Administrativni menadžer kancelarije i za održavanje veb sajta KP-a.