Kancelarija za javnu nabavku (KJN)

1. Kancelarijom za javnu nabavku rukovodi direktor kancelarije, koji je nadležan za nabavke za KP i ima funkcije i odgovornosti koje su definisane Zakonom br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo.

2. Kancelarija za javne nabavke (KJN) razvija i sprovodi postupak za nabavku robe, radova i usluga i nadležna je da obezbedi da se svi postupci nabavke odvijaju u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama na Kosovu.

3. Kancelarija za javne nabavke (KJN) razvija i sprovodi postupak za nabavku robe za centralne organe državne uprave potčinjene Kancelariji premijera, nakon odobrenja od strane Kabineta premijera i generalnog sekretara.

4. Kancelarija za javne nabavke zapošljava 3 (tri) civilna službenika i to su:

3.1. direktor Kancelarije za nabavke

3.2. koordinator za upravljanje ugovorima;

3.3. viši službenik za nabavke.

Tel: 038/ 201 14 851