Kancelarija za pitanja kategorijaproizašlih iz rata Oslobodilačke vojske Kosova

1. Kancelarija za pitanja kategorija proizišlih iz rata Oslobodilačke vojske Kosova koordiniše aktivnostima za kategorije proizašle iz rata OVK-a, kao što je propisano Zakonom br. 04/L-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana i pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova.

2. Odgovornosti, delokrug, pravila i postupak rada Kancelarije za pitanja kategorija proizašlih iz rata Oslobodilačke vojske Kosova su propisane članom 17. Zakona br. 04/L-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana i pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova i odgovarajućim propisima Kancelarije.