Kancelarija za pitanja zajednica

1. Kancelarija za pitanja zajednica radi u okviru Kancelarije Premijera pod vodstvom politickog savetnika koga imenuje premijer, koji ce biti odgovoran za upravljanje Kancelarijom i izvršenje njenih ovlašcenja.

2. Kancelarija za pitanja Zajednice:

2.1. Savetuje premijera o pitanjima u vezi sa zajednicama, ukljucujuci:

2.1.1 Blagovremeno informisanje i savetovanje, i na odgovarajuci nacin premijera o svim pitanjima. vezi sa zajednicama;

2.1.2 Obaveštava premijera o važnim pitanjima od lokalnog, nacionalnog, regionalnog i medunarodnog interesa;

2.1.3 Skrece pažnju premijeru na pitanja za koja je potrebna njegova licna intervencija.

2.2. Kordiniše sva pitanja koja su u vezi sa zajednicama, ukljucujuci:

2.2.1. Koordinaciju vladinih organa, nezavisnih agencija i institucija / na ministarskom i lokalnom nivou;

2.2.2. Koordinaciju donatora i medunarodnih organizacija da bi se uverili da su pitanja zajednica efektivno uzeta u obzir širom Kosova; eliminiše ponavljanje napora i obezbeduje pravednost u raspodeli sredstava i njihovo efikasno korišcenje;

2.2.3. Prati ova tela kako bi se uverio da oni efikasno sprovede poslove i odredene zadatke i na visokom nivou na odredenim lokacijama. 2.3. Sledi politike za pitanja koja se bave zajednicama, ukljucujuci:

2.3.1. Doprinosi, analizira i daje neophodne savete u vezi sa vladinom politikom, koja utice na prava i interese zajednica;

2.3.2. Razvija i nadgleda. implementaciju vladinih strategija koje se bave zajednicama;

2.3.3. deluje kao centralna kancelarija za horizontalnu podelu politike i zakona koji su u vezi sa zajednicama i podiže svest svih clanova zajednice za razumevanje njihova prava;

2.3.4 Nadgleda sprovodenje zakona i politike zajednice i njihovog uticaja na na nivou zajednice;

2.3.5 Savetuje i promoviše implementaciju zakona i politika prikladnih za zajednice od strane Vlade;

2.3.6 Preporucuje promene i /ili reguliše zakone i relevantne politike koje se odnose na zajednice, ako one ne rešavaju efikasno problem zajednica.

2.4. Resava prakticne potrebe zajednice kroz:

2.4.1 strateško korišcenje raspoloživih sredstava da bi se imao pozitivan efekat ida se stvore promene u životu ljudi, sa posebnim akcentom na one koji su najugroženiji;

2.4.2 Savetovanje i pomoc u rešavanju slucajeva visokog profila koji se odnose na zajednice.

3. KPZ ce:

3.1. Razvija efikasne kanale komunikacije sa zajednicama;

3.2. Konsultujte se sa zajednicama i civilnim društvom putem redovnih terenskih poseta i sastanaka i održavace znacajno partnerstvo. kroz poverenje, razumevanje, razmenu znanja i konsultacija i efikasne mobilizacije u zajednici da bi se negovao i promovisao prosperitet u razlicitim zajednicama na Kosovu;

3.3. Promoviše ravnopravan tretman svih zajednica i mobilisace pristup pozitivnijoj akciji u politickim inicijativama;

3.4. Održava dobre odnose i koordinaciju sa svim ukljucenim stranama, a posebno sa MZP, MALU, OOZ, KDIKK, KDU i sa institucijom narodnog advokata (ombudsmana);

3.5. Redovno dele i razmenjuju informacije sa svim relevantnim stranama;

3.6. Radi u partnerstvu sa širokim spektrom entiteta da ostvari svoje ciljeve;

3.7. Služi kao primer,

3.8. Deluje prema vodecim principima konsultacija, inicijativa, otvorenosti, transparentnosti, odgovornosti, dostupnosti, kreativnosti i hrabrosti u kreiranju politike..

4. Broj zaposlenih u Kancelariji za pitanja zajednica je 6(šesti) civilna službenika, kao što sledi:

4.1. dva (2) viša službenika za politike;

4.2. Viši službenik za komunikaciju sa javnošcu;

4.3. Dva viša službenika za koordinaciju i pružanje grantova , a

4.4. Administrativni službenik.

http://www.kryeministri-ks.net/zck/?page=3,1

Tel: 038 201 14 032