Kancelarija za pravne poslove (KPP)

POLJE DELOVANJA PRAVNE KANCELARIJE

1. Pravna kancelarija (PK) je organizaciona jedinica u okviru Kancelarije premijera i koordinira procesomizrade zakona, proučava usaglašenost sa ustavnim i zakonskim odredbama i nadgleda kvalitet i standarde izrade zakonodavstva.

2. Pravna kancelarija razmatra i usaglašava sve nacrte zakona koje Vlada dostavlja Skupštini, i u tom smislu:

2.1. nalaže i pomaže predlagačima projekta oko izrade standarda zakonske regulative;

2.2. koordinira procesom izrade zakonodavstva;

2.3. nadgleda tok proceduralnog napretka i kontroliše kvalitet zakonodavstva.

3. Pravna kancelarija, takođe, ima i sledeće zadatke i odgovornosti:

3.1 pruža savetodavne i stručne usluge izvršnoj vlasti;

3.2 razmatra nacrte dokumenata kako bi se utvrdilo da li je identifikovana potreba za usvajanjem zakona ili potrebnih podzakonskih akata

3.3 učestvuje u izradi zakona u okviru odgovarajućih jedinica Kancelarije premijera, kao i na zahtev premijera u zakonodavstvu u okviru nadležnog ministarstva;

3.4 sarađuje sa drugim institucijama centralne i lokalne vlasti na uspostavljanju pravne infrastrukture u okviru delovanja Vlade;

3.5 pruža pomoć i koordinira, zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije, procesom usklađivanja zakonodavstva Republike Kosovo sa zakonodavstvom Evropske unije;

3.6 osigurava ispunjavanje zakonskih obaveza, sprovođenje zakona i drugih propisa iz delokruga Kancelarije premijera .

3.7 koordinira procesom pripreme zakonske regulative programa Vlade i prati njegovo sprovođenje ;

3.8 Pravna kancelarija sarađuje sa relevantnim pravnim odeljenjima ministarstava za uključivanje odgovarajućih podzakonskih akata u zakonodavni plan podzakonskih akata.

3.9 rukovodi Savetom direktora pravnih odeljenja svih ministarstava i služi kao mehanizam za koordinaciju i napredovanje u izradi i sprovođenju zakonodavstva;

3.10 održava i ažurira registar podzakonskih akata Vlade.

4. Pravna kancelarija obavlja i druge dužnosti i odgovornosti propisane važećim zakonodavstvom, kao i dužnosti koje joj dodele premijer i / ili generalni sekretar Kancelarije premijera.

5. Pravna kancelarija zapošljava 11 (jedanaest) civilnih službenika, i to su:

5.1. direktor Pravne kancelarije;

5.2. koordinator Pravne kancelarije;

5.3. osam (8) viših pravnih službenika;

5.4. rukovodilac Pravnom kancelarijom;

Besim M. Kajtazi
direktor Pravne kancelarije
e-mail: [email protected]
[email protected]
Tel: 038 200 14 630

Jeton Oruçi [Jeton Oruči]
koordinator Pravne kancelarije
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 823

Agron H. Gashi [Agron H. Gaši]
viši pravni službenik
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 856

Besnike Mehmeti
viša pravna službenica
e-mail: [email protected]
Tel: 038 20014 072

Bujar Rama
viši pravni službenik
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 109

Flurije Morina [Fljurije Morina]
viša pravna službenica
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 822

Nafije Sejdiu
viša pravna službenica
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 820

Valbona Fetahu [Valjbona Fetahu]
viša pravna službenica
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 626

Nehat Pllana [Nehat Plana]
viši pravni službenik
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 020

Alberita Hyseni [Aljberita Hiseni]
viša pravna službenica
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14019

Xhavit Bulliqi [Džavit Bulići]
rukovodilac Pravnom kancelarijom
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 022