Kancelarija za strateško planiranje (KSP)

1. Kancelarija za strateško planiranje jedirektno odgovorna premijeru, a za administrativna pitanja generalnom sekretaru Kancelarije premijera i ima sledeće zadatke i odgovornosti:

1.1. pruža podršku premijeru u nastojanju da sva ministarstva deluju u skladu sa strateškim politikama Vlade;

1.2. savetuje premijera i Vladu vezano za pitanja identifikacije i razmatranja strateških prioriteta Vlade;

1.3. savetuje premijera o važnim političkim pitanjima koja se usvajaju na sednicama Vlade, a koja su direktno povezana s Vladinim prioritetima.

1.4. stara se da strateška i planska dokumenata izrađena od strane Vlade budu u skladu sa opštim prioritetima Vlade, uključujući i obaveze koje proizilaze iz procesa evropskih integracija i drugih međunarodnih obaveza, i usaglašava ih;

1.5 Koordinira i upravlja proces za razvoj nacionalne strategije za razvoj. Svrha ove iniciative jeste da se pripremi dokumenat koji će uživati podršku šireg spektra zainteresovanih strana i postane sporazumna mapa puta za razvoj kosovske privrede. Za više informacije oko strategije molimo vas da posetite www.plan-rks.org

1.6 stara se da strateška i planska dokumenta Vlade budu izrađena u skladu sa standardima i procedurama utvrđenim od Vlade.

1.7. predstavlja Kancelariju premijera u ključnim procesima planiranja Vlade, a posebno obezbeđuje da se Vladini prioriteti odraze u godišnjim operativnim i kratkoročnim dokumentima i planiranju budžeta Vlade;

1.8. savetuje premijera o preporukama koje dolaze kao deo nacrti dokumenata koji se podnose na razmatranje na sednicama Vlade, a koji su direktno povezani sa prioritetima Vlade;

1.9 doprinosi izradi plana i godišnjeg izveštaja Vlade sa strateške tačke gledišta;

1.10. vrši analizu politike o međusektornim problemima koja su istovremeno i prioriteti vlade;

1.11. pomaže ministarstvima u uspostavljanju i funkcionisanju odgovarajućih struktura i mehanizama za koordinaciju politika i pruža im podršku u obavljanju funkcija;

1.12. na zahtev premijera daje ad hoc savete o pitanjima strateške politike;

1.13. sarađuje sa Ministarstvom finansija na preispitivanju srednjeročnog okvira troškova (SOT-a) i na pripremi detaljnih smernica za pripremu sektorskih strategija SOT-a.

1.14. identifikuje nova i važna pitanja za analizu strateških politika .

2. KSP obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrđene važećim zakonom, kao i dužnosti koje joj dodeli premijer.

3. Kancelarija za strateško planiranje zapo ljava 7 (sedam) civilnih službenika, i to su:

3.1 direktor Kancelarije za strateško planiranje; 3.2 2 (tri) viša službenika za strateško planiranje;

3.2. 2 (tri) viša službenika za planiranje politika.

Vedat Sagonjeva
Direktor, Kancelarija za strateško planiranje
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 673

Adnan Ahmeti
Viši službenik za strateško planiranje
e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 108

Venhar Nushi
Viši službenik za planiranje politika
E-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 532

Ibadete Mehmeti
Viši službenik za strateško planiranje
E-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 109

Vera Rexhepi
Viši službenik za strateško planiranje
E-mail: [email protected]
Tel: 038 200 14 054

Arbër Behluli
Viši službenik za strateško planiranje
E-mail: [email protected]
Tel: 038 20014 169

Kushtrim Canolli
Viši službenik za strateško planiranje
E-mail: [email protected] 
Tel: 038 200 14 656