Koordinacioni sekretarijat Vlade

1. Koordinacioni sekretarijat Vlade ima sledeće zadatke i odgovornosti:

1.1. pruža podršku premijeru kako bi se osiguralo da sva ministarstva postupaju u skladu sa utvrđenom politikom i odlukama Vlade;

1.2. koordinira rad sa ministarstvima koja se bave pripremom i planiranjem rada Vlade i sprovođenjem njenih odluka

1.3. pruža podršku premijeru (u saradnji sa šefom kabineta i političkim savetnicima premijera) kroz pružanje logističke podrške, uključujući davanje pismenih i usmenih saveta, brifinge pre sastanaka, sumarnih izveštaja na kojima se daju adekvatne i sažete informacije ministarstava ili drugih izvora; pruža logističku podršku premijeru , u saradnji sa premijerovim šefom kabineta i političkim savetnicima, koja uključuje: pismene i usmene savete, informativne konsultacije pre sastanaka, sažete izjave u kojima su navedene adekvatne i kratke informacije dobijene od ministarstava ili drugih izvora

1.4. pruža administrativnu i analitičku podršku sastancima Vlade i drugih vladinih tela;

1.5. razmatra koncept dokumenta i odluke koje se dostavljaju zajedno sa objašnjavajućim beleškama kako bi se utvrdila usaglašenost dokumenata i odluka sa politikama Vlade i kvalitet analize politika i da se identifikuju pitanja za koja bi trebalo da se pokuša da se reše kontradikcije između ministarstava; razmatra koncept dokumenta i odluke koje se dostavljaju zajedno sa objašnjavajućim memorandumima kako bi se utvrdila usaglašenost tih dokumenata i odluka sa politikama Vlade i da bi se utvrdio kvalitet analize politika, kao i da bi se identifikovali problemi koji iziskuju napore na prevazilaženju protivrečnosti među ministarstvima;

1.6. obezbeđuje da svi materijali poslati Vladi na usvajanje i materijali upućeni Skupštini budu pripremljeni u skladu sa Poslovnikom Vlade;

1.7. pomaže u pripremi godišnjeizjave o prioritetima Vlade pre nego se ta izjava dostavi Vladi na usvajanje

1.8. koordinira rad za pripremu plana i godišnjeg izveštaja o radu Vlade, u saradnji sa relevantnim institucijama;

1.9. kvartalno prikuplja podatke iz ministarstava o praćenju sprovođenja godišnjeg plana rada;

1.10. vodi zapisnik sa sednice Vlade, štampa kompletan transkript , i arhivira ga;

1.11. sarađuje se sa Ministarstvom finansija u toku procesa usvajanja budžeta;

1.12. pruža administrativnu podršku Savetu za više upravne pozicije i Komisiji za istraživanje učinka

2. KSV obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrđene važećim zakonom i dužnostima dodeljenim od strane premijera i generalnog sekretara KP:

3. Sekretarijat Vlade čine tri (3) odseka:

3.1. odsek za organizovanje sastanaka Vlade i koordinaciju sa skupštinom;

3.2 .odsek za koordinaciju (usklađivanje) politika i

3.3. odsek za podršku Vladinim telima.

4. Koordinacioni sekretarijat Vlade broji 12 (dvanaest) zaposlenih civilnih službenika , i to:

4.1 direktor KSV.

4.2. rukovodilac odseka za koordinaciju (usklađivanje) politika;

4.3. rukovodilac odseka za podršku Vladinim telima;

4.4. rukovodilac odseka zaorganizovanje sednica Vlade i koordinaciju sa Skupštinom;

4.5. koordinator za ekonomske politike (profesionalni/stručni nivo);

4.6. četiri (4) visoka zvaničnika za koordinaciju politika;

4.7. viši službenik za zakonodavstvo;

4.8. daftilograf

4.9. menadžer/upravnik kancelarije KSV.