20.03.2020

Vlada Kosova donosi odluku da uvoz sirovina iz Srbije i Bosne i Hercegovine oslobodi od tarife 100%

Priština, 20. marta 2020.

Vlada Republike Kosovo je na svom 14. redovnom sastanku, sazvan od premijera Republike Kosovo, Albin Kurti, donela odluku o izmeni- dopuni odluke br. 01/76 od 21. novembra 2018., izmenjena i dopunjena odlukom br. 06/82 od 28. decembra 2018. godine.

Prema ovoj odluci, oslobađaju se od mere utvrđene u tački 1. odluke Vlade br. 01/76 od 21. novembra 2018., izmenjena odlukom br. 06/82 od 28. decembra 2018., za uvoz sirovina iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Prema ovoj odluci, Ministarstvo finansija i transfera, Carina Kosova i druge nadležne institucije dužne su da sprovedu ovu odluku, u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Do 1. aprila 2020. godine Vlada će doneti odluku kojom ukida odluke br. 01/76 od 21. novembra 2018. i 06/82 od 28. decembra i uspostaviti mere potpunog reciprociteta u odnosima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom u svim pitanjima.

Takođe, na ovom sastanku Vlada je donela odluku da odobri Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakonika br. 04/L-123 o krivičnom postupku, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 06/L-091.

Glavna pitanja koja se obrađuju u ovoj izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku su pitanja vremenskih rokova istrage za suđenja u odsustvu, jer tokom primene ove odredbe su se pojavile prepreke za pravosudne institucije. Nacrt zakona se šalje Skupštini Republike Kosovo na usvajanje.