21.09.2020

Vlada podržava obrazovanje u Preševskoj dolini

  1. sastanak vlade

Priština, 21. septembar 2020

Vlada Republike Kosovo pod predsedavanjem premijera Avdullah Hotija održala je svoj redovni sastanak na kojem je odobrila nacrte zakona, propise, odluke, koncept dokumenate i druga dokumenata iz oblasti ustavnih i zakonskih odgovornosti Vlade.

Na otvaranju sastanka, na zahtev premijera, ministar unutrašnjih poslova obavestio je vladin kabinet o delovanju kosovske policije protiv kriminala i ilegalnih aktivnosti u Karačevu i nekoliko drugih mesta na Kosovu. Ministar Agim Veliu naglasio je da je akcija planirana i pripremljena nakon prikupljanja dokaza za razvoj ilegalnih aktivnosti na ovim mestima. U ovoj akciji uhapšeno je 37 ljudi, oduzeto je mnogo materijalnih dokaza o ilegalnim aktivnostima i uništeno 12 predmeta. Među uhapšenima je i 12 policajaca. Ministar Veliu izrazio je svoju odlučnost da nastavi borbu protiv kriminala i bilo koje ilegalne aktivnosti u Republici Kosovo.

Odluku o usvajanju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o verskoj slobodi na Kosovu odobrila je danas Vlada Republike Kosovo. Izmene zakona regulišu pravni status verskih zajednica u Republici Kosovo. Zakon priznaje 5 verskih zajednica u Republici Kosovo:

– Islamska zajednica Kosova;

– Srpska pravoslavna crkva;

– Katolička crkva;

– Zajednica jevrejske vere;

– Evangelička protestantska crkva na Kosovu;

– Zajednica kosovskih tarikata.

Na današnjem sastanku odobrena su dva propisa:

– Uredba o postupku ocenjivanja postizanja rezultata u radu civilnih službenika i zaposlenih u javnim službama. Ova uredba utvrđuje pravila, kriterijume, metodologiju i postupke za ocenjivanje učinka civilnih službenika i zaposlenih u javnim službama.

– Uredba o integraciji vraćenih lica, koja definiše tela koja donose odluke i koordinaciju za upravljanje novim procesom integracije, kao i postupke i kriterijume za ostvarivanje koristi od novih šema integracije.

Vlada je odobrila odluku o izmeni i dopuni Vladine odluke br. 05/15 od 22. jula 2020. godine, prema kojem se na mesto g. Burima Rrecija, generalnog sekretara Ministarstva trgovine i industrije, imenuje g. Bekim Hodža, generalni direktor Agencije za civilnu registraciju pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Odobrena je i odluka za Kancelariju državnog koordinatora za dijalog sa Srbijom kojom se utvrđuje zarada državnog koordinatora za dijalog sa Srbijom ekvivalentna plati zamenika ministra. Odluka takođe reguliše nadoknadu za privremene stručne asistente (asistente) državnog koordinatora za dijalog sa Srbijom, nadoknađuju im se slično kao i mesto zamenika premijera. Koordinator može angažovati privremene stručnjake za određene teme koji su plaćeni u skladu sa važećim zakonodavstvom, uključujući naknadu i putne troškove na osnovu Administrativnog uputstva 07/2004 i Odluke ministra finansija br. 30/2018, od 19. juna 2018. godine za revidirane naknade za putovanja u inostranstvo.

Vladin kabinet odobrio je izmenu i dopunu odluke o uspostavljanju Međuministarskog saveta za vode, kao koordinacionog tela i tela koje donosi odluke koje razmatra sistemska pitanja upravljanja vodama, usklađivanje  različitih potreba i interesa, i predlaže mere za razvoj, upotrebu i zaštitu resursa i vodnog sistema Kosova, koji će imati sledeći sastav:

1.1. Predsedavajući Premijera Republike Kosovo;

1.2. Ministar  ekonomije i životne sredine-član

1.3. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja- član;

1.4. Ministra finansija- član;

1.5. Ministar zdravlja-član.

70 hiljada evra opredelila je Vlada Republike Kosovo u ime pomoći za kupovinu knjiga i školskog materijala za potrebe učenika u opštini Bujanovac, opštini Medveđa i opštini Preševo.

Dok je, drugom odlukom koju je odobrio vladin kabinet, dve stotine hiljada devetsto pedeset četiri (200.954) evra opredeljeno za plaćanje fakture bruto premije osiguranja za avgust 2020. godine, na osnovu sporazuma o saradnji i odluke Vlade Republike Kosova od 14.09.2020.

Na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja, odobrena je odluka o jednokratnoj novčanoj nadoknadi delegatima parlamenta iz 1990. godine, koji su učestvovali na sastanku od 2. jula 1990. godine i nastavili da učestvuju na sastancima Skupštine do 24. maja 1992. godine.

Vlada je odobrila tri koncept dokumenta:

– Koncept – dokument za oblast plemenitih metala koji preporučuje izmene i dopune Zakona o preradi plemenitih metala, kako bi se izbegle poteškoće i prepreke utvrđene u primeni ovog zakona.

– Koncept – dokument o polju slanja Kosovskih bezbednosnih snaga u inostranstvo, koji u skladu sa trenutnim statusom i procesom transformacije KBS, predlaže usvajanje zakonskih propisa u ovoj oblasti.

– Koncept – dokument za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Kosovo koji preporučuje dopunu i izmenu Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Kosovo do redovnog popisa sledeće godine.

Vlada je odobrila odluku o odobravanju inicijative za zaključivanje međunarodnog sporazuma o finansiranju i usmeravanju primene projekta Heras + / Visoko obrazovanje, istraživanje i primenjena nauka na Kosovu između Ministarstva obrazovanja i nauke i Austrijske agencije za razvoj (ADA).

Inicijativu za zaključivanje Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Kosovo i Saveta ministara Republike Albanije za međusobnu saradnju u oblasti bezbednosti odobrio je vladin kabinet.

Shpend Terdevaj imenovan je za generalnog sekretara Saveta bezbednosti Kosova u okviru kancelarije premijera. Mandat generalnog sekretara traje četiri godine.

Zamenica premijera Albulena Balaj – Halimi obavestila je vladin kabinet o pripremama koje se preduzimaju za održavanje zajedničkog sastanka Vlade Republike Kosovo i Saveta ministara Republike Albanije, koji će biti održan 25. septembra u Skadru.